จุดประสงค์โครงสร้างรายวิชาติดต่อเรา
ความหลากหลายทางชีวภาพ
การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต
ความหลากหลายของจุลินทรีย์
ความหลากหลายของพืช
ความหลากหลายของสัตว์
 
บทที่ 1ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)
 
 
อาจารย์อุบลวรรณ บุญฉ่ำ
 
     
 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 
 

     1.นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและระดับของความหลากหลายทางชีวภาพได้      2.นักเรียนสามารถอภิปรายสาเหตุที่ทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ และประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพได้