จุดประสงค์โครงสร้างรายวิชาติดต่อเรา
ความหลากหลายทางชีวภาพ
การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต
ความหลากหลายของจุลินทรีย์
ความหลากหลายของพืช
ความหลากหลายของสัตว์
 

บทที่ 1. ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)

 
 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
ความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ
ระดับของความหลากหลายทางชีวภาพ

     1. ความหลากหลายทางพันธุกรรม
     2. ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์
     3.ความหลากหลายทางระบบนิเวศ
ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย
ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพ
การสูญเสียความหลากหลายทางธรรมชาติ
สาเหตุของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
การอนุรักษ์พื้น
ที่
เอกสารอ้างอิง
คำถามท้ายบท