ความหลากหลายทางชีวภาพ
การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต
ความหลากหลายของจุลินทรีย์
ความหลากหลายของพืช
ความหลากหลายของสัตว์
 

   บทที่ 4 ความหลากหลายของพืช

 
 
ผศ.ดร. คงศักดิ์ พร้อมเทพ
 
  วัตถุประสงค์  
   1.ศึกษาความหลากหลายของพืช
     2.สามารถจัดแยกความแตกต่างของพืชในกลุ่มต่างๆ ได้
     3.สามารถบอกถึงลักษณะสำคัญของพืชในกลุ่มต่างๆ ได้
          พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิต (producer) ผลิตอาหารพวกน้ำตาล แป้ง ให้กับสิ่งมีชีวิต
ชนิดอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ พืชมีวิวัฒนาการสืบเนื่องมาจากสาหร่ายพวก Charophycean เป็นเวลากว่า 500 ล้านปีมาแล้ว โดยมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างพืชและสาหร่ายพวก Charophyceans ดังนี้