ความหลากหลายทางชีวภาพ
การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต
ความหลากหลายของจุลินทรีย์
ความหลากหลายของพืช
ความหลากหลายของสัตว์
 

   บทที่ 4 ความหลากหลายของพืช

 
  1. Homologous chloroplasts
Plastid สีเขียวในสาหร่ายจะมีโครงสร้างคล้ายคลึงกับ chloroplast ของพืช ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจาก endosymbiosis ของสิ่งมีชีวิตโบราณ นอกจากนี้ยังมีความคล้ายคลึงของ chlorophyll a    และ b    ชั้นของ Grana รวมทั้งการเปรียบเทียบ DNA ของ chloroplast ใน Chrarophycean กับพืชก็ยังแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างกันได้
      2. Homologous cellulose walls
ผนังเซลล์ที่เป็นเซลลูโลสที่พบใน Charophycean จะคล้ายคลึงกับพืชมากที่สุด ประกอบด้วยเซลลูโลส 20-26 % และพบโครงสร้างในพลาสมาเมมเบรนที่เรียกว่า rosettes ที่เป็นตัวผลิตเส้นใยเซลลูโลสในผนังเซลล์ใน charophycean เช่นเดียวกับพืชบก ส่วนสาหร่ายกลุ่มอื่นๆ จะไม่พบลักษณะดังกล่าว
      3. Homologous Peroxisome
พวก Charophycean จะเป็นสาหร่ายเพียงกลุ่มเดียวที่มี anti-photorespiration enzymes ที่เก็บอยู่ใน peroxisome เช่นเดียวกันกับพืช
      4. Phragmoplasts
โครงสร้างนี้เกิดขึ้นระหว่างการแบ่งเซลล์ที่พบเฉพาะในพืชและ Charophycean เท่านั้น
      5. Homologous sperm
พืชหลายชนิดมีสเปิร์มที่มีแฟกเจลลา ซึ่งมีโครงสร้างด้าน Ultra structure คล้ายคลึงกันกับของ Charophycean มาก
      6. Molecular systematics
นอกจากจะเปรียบเทียบ DNA ของ Chloroplast แล้ว การจัดหมวดหมู่ในระดับโมเลกุล ยังสามารถเปรียบเทียบสารพันธุกรรมในนิวเคลียส ribosomal RNA และ Cytoskeleton protein ทำให้ยืนยันได้ว่า Charophycean มีบรรพบุรุษร่วมกัน (แต่จะต้องเข้าใจว่า Chara และ Charophycean ในปัจจุบันไม่ใช่บรรพบุรุษของพืช )
      จากการศึกษาพบฟอสซิลของพืชบกอายุกว่า 500 ล้านปี มาแล้ว หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดของพืชบก พบในยุค Cambrian rocks ตอนกลาง อายุ 550 ล้านปีก่อน ตัวอย่างคือ สปอร์ของพืช ในตอนกลางยุค Ordovician (460 ล้านปีก่อน) พบสปอร์ของพืชกลายเป็นฟอสซิลจำนวนมากมาย สปอร์บางส่วนยังพบอยู่ในสภาพที่เป็น tetrads ผนังที่หนาของสปอร์ประกอบด้วย sporopollenin จะช่วยให้ spore สามารถคงทนมาได้จนปัจจุบัน
     พืชมีความหลากหลายมาก เมื่อพืชขึ้นมาอยู่บนบกมีการปรับตัวหลายอย่างเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ลักษณะการปรับตัว เช่น มี cuticle เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำ มีปากใบช่วยควบคุมสมดุลของปริมาณน้ำภายใน มีโครงสร้างที่ช่วยในการดูดและลำเลียงน้ำ พืชสามารถแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ แล้ว ดังนี้
 
 
Ten phyla of extant plants
Common name
Approx. no. of
Extant species
Bryophytes    
1. Phylum Hepatophyta
Liverworts
6500
2. Phylum Anthocerophyta
Hornworts
100
3. Phylum Bryophyta
Mosses
12000
Vascular plants
Seedless (Pteridophytes)
4. Phylum Lycophyta
Lycophytes
1000
5. Phylum Pterophyta
Ferns, Horse tails, Whisk ferns
12000
Seed plants
 Gymnosperms
6. Phylum Ginkgophyta
Ginkgo
1
7. Phylum Cycadophyta
Cycads
100
8. Phylum Gnetophyta
Gnetae
70
9. Phylum Coniferophyta
Conifers
550
Angiosperms
10. Phylum Anthophyta
Flowering plants
250000