จุดประสงค์โครงสร้างรายวิชาติดต่อเรา
ความหลากหลายทางชีวภาพ
การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต
ความหลากหลายของจุลินทรีย์
ความหลากหลายของพืช
ความหลากหลายของสัตว์
 
บทที่ 5 สัตว์
 
 
ผศ.ดร. วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ
 
  วัตถุประสงค์  
  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
1. บอกหลักเกณฑ์ในการจำแนกสัตว์ออกเป็นหมวดหมู่ได้
2. อธิบายลักษณะร่วมของสิ่งมีชีวิตที่จำแนกไว้ในไฟลัมเดียวกันได้
3. บอกประโยชน์และโทษของสัตว์ในแต่ละไฟลัมได้
4. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของสัตว์และสายวิวัฒนาการ (phylogeny) ได้
      สิ่งมีชีวิตที่จะถูกจัดให้อยู่ในอาณาจักรสัตว์ได้จะต้องมีลักษณะเฉพาะร่วมกัน (อธิบายเพิ่มเติม) ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะแยกสิ่งมีชีวิตนั้นๆ ให้แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรอื่น