จุดประสงค์โครงสร้างรายวิชาติดต่อเรา
ความหลากหลายทางชีวภาพ
การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต
ความหลากหลายของจุลินทรีย์
ความหลากหลายของพืช
ความหลากหลายของสัตว์
       ลักษณะที่ใช้ในการจัดกลุ่มของสัตว์อาจจะเป็นลักษณะใดก็ได้ที่สามารถวัดได้ เช่น ลักษณะทางกายวิภาค สัณฐานวิทยา และอาจใช้ความแตกต่างที่เกิดขึ้นระดับโมเลกุล เช่น ความแตกต่างของการสร้างเอ็นไซม์ ความแตกต่างของลำดับของนิวคลีโอไทด์ของ DNA หรือ RNA  
       ในการจัดหมวดหมู่ของสัตว์โดยอาศัยความแตกต่างของลักษณะโครงสร้างต่างๆ ของร่างกาย สามารถเปรียบเทียบตั้งแต่การกำเนิดของลักษณะต่างๆ ในสัตว์นั้น รวมทั้งเปรียบเทียบการจัดเรียงตัว และการพัฒนาการต่างๆ การจะจัดหมวดหมู่ของสัตว์ชนิดใดจำเป็นต้องศึกษาตั้งแต่เริ่มมีปฏิสนธิและศึกษาพัฒนาการต่างๆ ที่ดำเนินมาตลอดระยะเวลาของการเจริญเติบโต หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดหมวดหมู่ประกอบด้วย
      1. การจัดโครงสร้างของเซลล์ การที่ร่างกายประกอบด้วยเซลล์ที่มีการจัดเรียงตัวที่แตกต่างกันไป (อธิบายเพิ่มเติม)
      2. การเรียงตัวของชั้นเนื้อเยื่อ การที่เนื้อเยื่อต่างๆ มาอยู่รวมกันจะต้องมีการเรียงตัวกันเป็นชั้นๆ
เพื่อให้สามารถทำงานประสานกันได้ (อธิบายเพิ่มเติม)
      3. สมมาตรของร่างกาย (symmetry) คือการจัดสมดุลของร่างกายเมื่อแบ่งร่างกายออกโดยใช้ระนาบกึ่งกลาง(อธิบายเพิ่มเติม)
      4. ช่องว่างภายในลำตัว (body cavity) สัตว์พวกที่มีสมมาตรแบบครึ่งซีก
จะมีลักษณะของช่องว่างภายในลำตัวที่แตกต่างกัน (อธิบายเพิ่มเติม)
      5. การพัฒนาการของตัวอ่อน (embriogenic development) เมื่อมีการปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์ทั้งสองเพศจะได้ไซโกต ซึ่งรูปแบบของการแบ่งตัวในระยะ early cleavage ของไซโกตที่มีจำนวนเซลล์ 8 เซลล์ จะมีความแตกต่างของการจัดเรียงตัวของเซลล์อยู่ 2 รูปแบบ ทำให้สามารถแบ่งสัตว์พวกที่มีช่องลำตัวที่แท้จริงออกเป็น 2 พวก คือ พวกที่เป็น spiral cleavage และพวก radial cleavage (อธิบายเพิ่มเติม) และกลุ่มเซลล์นี้จะพัฒนาการต่อไปเป็นตัวอ่อนที่มีความแตกต่างกันแยกออกเป็น 2 กลุ่ม พวก Protostome และ deuterostome(อธิบายเพิ่มเติม)
 
     
 
<<ย้อนกลับ>>