จุดประสงค์โครงสร้างรายวิชาติดต่อเรา
ความหลากหลายทางชีวภาพ
การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต
ความหลากหลายของจุลินทรีย์
ความหลากหลายของพืช
ความหลากหลายของสัตว์
 

 

 
 

จุดประสงค์ของการเรียน

 
     
  1.สามารถอธิบายความหมายและระดับของความหลากหลายทางชีวภาพได้
2.สามารถอภิปรายสาเหตุที่ทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ และประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพได้
3.สามารถอธิบายหลักเกณฑ์และระบบการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตได้
4.สามารถจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มต่างๆ ได้ โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนด 5.สามารถอธิบายลักษณะสำคัญและยกตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอาณาจักร จุลินทรีย์ พืช และสัตว์ได้