จุดประสงค์โครงสร้างรายวิชาติดต่อเรา
ความหลากหลายทางชีวภาพ
การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต
ความหลากหลายของจุลินทรีย์
ความหลากหลายของพืช
ความหลากหลายของสัตว์
 

 

 
 

โครงสร้างของสาระรายวิชา

 
     
 

บทที่ 1 ความหลากหลายทางชีวภาพ       อาจารย์อุบลวรรณ บุญฉ่ำ

 
 

บทที่ 2 การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต               ผศ. ดร. วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ

 
 

บทที่ 3 กลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่สำคัญ

 
 

         3.1 จุลินทรีย์       ดร. ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์

 
 

         3.2 พืช              ผศ. ดร. คงศักดิ์ พร้อมเทพ
                                   อาจารย์เนริสา คุณประทุม

 
 

         3.3 สัตว์            ผศ. ดร. วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ