จุดประสงค์โครงสร้างรายวิชาติดต่อเรา
ความหลากหลายทางชีวภาพ
การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต
ความหลากหลายของจุลินทรีย์
ความหลากหลายของพืช
ความหลากหลายของสัตว์
 
ติดต่อเรา
 
     
     
     
 

ผศ.ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ
E-mail address : wandeew@hotmail.com
ห้องทำงาน : Sc3-304
เบอร์โทรติดต่อ : 055-261000 ต่อ 3331

ผศ.ดร. คงศักดิ์ พร้อมเทพ
E-mail address : -
ห้องทำงาน : Sc3-201
เบอร์โทรติดต่อ : 055-261000 ต่อ 3301, 3317

( รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนิสิต)
นางสาวเนริสา คุณประทุม
E-mail address : Lugmee@hotmail.com
ห้องทำงาน : Sc3-201
เบอร์โทรติดต่อ : 055-261000 ต่อ 3317

นางสาวอุบลวรรณ บุญฉ่ำ
E-mail address : ubolwanb@hotmail.com
ห้องทำงาน : Sc3-305
เบอร์โทรติดต่อ : 055-261000-4 ต่อ 3333

 

ดร. ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์ อาจารย์ระดับ 6