หน้าหลัก  << หน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   >>

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับอาจารย์
(9 ก.ค. 53)


ทำแผนปฎิบัติการปีงบประมาณ 54 และ ประเมินแผนปฎิบัติการปี 53
(8 ก.ค.53)


โครงการส่งเสริมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และTHNIC สัญจร ครั้งที่ 1
(3 ก.ค.53)


โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับภาควิชา)
(12-13 มิถุนายน 2553)


โครงการปฐมนิเทศนิสิตป.ตรี ปี 53
(31 พ.ค.53)


โครงการจัดการความรู้
(25 พ.ค.53)


มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ดูงานภาควิชาฯ
(25 พ.ค.53)


โครงการแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ 2553
(1-2 เม.ย.53)


โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์ ค่าย 2/2552
(14-29 มี.ค.2553)


โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์ ค่าย 2/2552
(14-29 มี.ค.2553)


โครงการสัมมนาหลังการศึกษาและการฝึกงาน
(25-26 ก.พ.53)


ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯจัดโครงการแสดงผลงานวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมซอฟแวร์
(11 ก.พ. 2553)


โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนิสิตและบุคลากร
(14 ม.ค.53)


โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ชาวCSIT
(10 ม.ค.53)


โครงการสัมมนาบัณฑิตศึกษา ปี 53
(8 ม.ค. 53)


โครงการสัมมนาบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา 52
(15-17 ธ.ค. 2552)


โครงการสัมมนาบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา 52
(15-17 ธ.ค. 2552)


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ
(8 ธ.ค.52)


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ
(8 ธ.ค.52)


โครงการอบรมเสริมความรู้เฉพาะด้าน สำหรับนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ
(28-29 พ.ย.52)


โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) 52
(12-27 ต.ค. 52)


ศึกษาดูงาน คอมปกติ52
(20-21 ส.ค. 52)


รูปทำแผน 53
(19 ส.ค. 52)


สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 52
(17-19 ส.ค. 52)


CSIT สัญจร ร.ร. วชิรปปราการวิทยาคม
(8-9 ส.ค. 52)


GIS-52
(6 ส.ค. 52)


โครงการศึกษาดูงาน ไอทีและไอทีคู่ขนาน
(30 ก.ค. 52)


โครงการภาควิชาพบผู้ประกอบการ
(28 ก.ค. 52)


โครงการสัมมนาวิชาการ
(27 ก.ค. 52)


โครงการจัดองค์ความรู้ เรื่อง แนวทางการจัดข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 21 พค. 52)


ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปี 2552
(6 มิถุนายน 2552)


โครงการศึกษาดูงานของบุคคลากรภาควิชาคอมฯ
(27-29 พฤษภาคม 2552)


IT Camp 52
(24-25 พ.ค. 52)


Com Camp 52
(21-23 พ.ค.52)


สงกรานต์ 52
(9 เมษายน 52)


รับปริญญา 51
(27 พ.ย.51)


โครงการสัมมนาฝึกงาน ภาคปกติ 52


นวัตกรรมซอฟท์แวร์ 2552
(วันที่ 29 ม.ค. 52)


csit games
(17-18 ม.ค.52)


ทำบุญภาควิชา 52
(15 ม.ค. 52)


งานเลี้ยงบัณฑิต
(24 พ.ย.51)


งานลอยกระทง
(10 พ.ย.51)


csit สัญจร ครั้งที่ 2/2551 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กำแพงเพชร
(30-31 ส.ค.51)


csit สัญจร ครั้งที่ 2/2551 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กำแพงเพชร
(30-31 ส.ค.51)


csit สัญจร ครั้งที่ 2/2551 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กำแพงเพชร
(30-31 ส.ค.51)


กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
(18-20 ส.ค. 51)


สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมฯ
(18-20 ส.ค. 51)


โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2551 WRO 2008
(13-15 ส.ค. 51)


สัมมนาวิชาการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(RFID)
(8 ส.ค. 51)


นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 4 และนิสิตสาขานิติศาสตร์สารสนเทศ ปี 5 (คู่ขนาน)
(7-8 ก.ค.51)


นิสิตสาขาวิทยาการคอมฯปี 4 ดูงาน บริษัทรถไฟฟ้า BTH,NECTEC
(3-4 ก.ค.51)


นิสิตภาคพิเศษ ปี 4 ดูงาน ณ บริษัท อินเตอร์เน็ต จำกัด
(1 ส.ค. 51)


นิสิตภาคพิเศษ ปี 4 ดูงาน ณ สถาบัน รหัสสากล
(31 ก.ค. 51)


ประชุมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2552
(10 ก.ค.51)


csit สัญจร ครั้งที่ 1/2551
(โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยา 26-27 ก.ค.51)


csit สัญจร ครั้งที่ 1/2551
(โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยา 26-27 ก.ค.51)


โครงการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2550
(10 มิถุนายน 2551)


โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2551
(7 มิถุนายน 2551)


โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 2/2550
(9 - 24 มีนาคม 2551)


โครงการสัมมนาหลังการศึกษาอิสระ การฝึกงาน
(6 มีนาคม 2551)


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE DEST 2008 ครั้งที่ 2 ( 2nd IEEE International Conference on Digital Ecosystems and Technologies)
(26 - 29 กุมภาพันธ์ 2551)


“The 3rd IFIP TC2 Academy TCSL Summer School on Open Source and Web Technology”
(22 -23 กุมภาพันธ์ 2551)


โครงการนวัตกรรมซอฟต์แวร์ 2551
(7 ก.พ. 2551)


กีฬาสัมพันธ์ CSIT Games 2008
(26-27 ม.ค. 2551)


โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2551
(10 มกราคม 2551)


รับพระราชทานปริญญาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปี 2549
(18-21 ธ.ค. 50)


โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต ประจำปี 2549
(18 ธันวาคม 2550)


โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของบุคลากรภาควิชาฯ
(31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2550)


โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย1/2550
(7-22 ตุลาคม 2550)


โครงการปฐมนิเทศให้กับนิสิตก่อนฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2550
(7 กันยายน 2550)


คณาอาจารย์จากสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา เข้าศึกษาดูงานภาควิชาฯ
(7 กันยายน 2550)


CSIT สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2550
(16-17 ส.ค. 50)


นิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ศึกษาดูงาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าเรือแหลมฉบัง ม.กรุงเทพ
(2-3 ส.ค. 2550)


โครงการศึกษาดูงานภาคพิเศษ 2550 ช่อง 7,ปตท.,ที่ว่าการเมืองพัทยา
(19-20 ก.ค. 50)


CSIT สัญจร ครั้งที่ 3/2550 รร.เนินมะปรางศึกษาวิทยา
(14-15 ก.ค. 2550)


CSIT สัญจร ครั้งที่ 3/2550 รร.เนินมะปรางศึกษาวิทยา
(14-15 ก.ค. 2550)


โครงการศึกษาดูงานและสัมมนานอกสถานที่ของนิสิตสาขาระบบสารสนเทศ
(5 - 6 กรกฎาคม 2550)


โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2551
(27 - 29 มิถุนายน 2550)


โครงการประเมินคุณภาพภายในของภาควิชา
(22 มิถุนายน 2550)


โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปี 2550
(4 มิถุนายน 2550)


กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
(1 มิถุนายน 2550)


โครงการสัมมนาหลังการฝึกงาน การศึกษาอิสระ ภาคพิเศษ 3-2549
(24 - 25 พฤษภาคม 2550)


กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
(20 เมษายน 2550)


โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย2 / 2549
(11 - 26 มีนาคม 2550)


โครงการสัมมนาหลังการฝึกงาน การศึกษาอิสระ และภูมิภาคศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549
(27 - 28 กุมภาพันธ์ 2550)


กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
(23 กุมภาพันธ์ 2550)


โครงการนวัตกรรมซอฟต์แวร์ 2550 เทิดพระเกียรติ 80 พรรษา
(15 ก.พ. 2550)


โครงการ CSIT สัญจร
(10-11 กุมภาพันธ์ 2550)


กีฬาสัมพันธ์ CSIT Games 2007
(13-14 มกราคม 2550)


โครงการนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ณ โรงเรียนมัธยมสาธิต มน.
(11 ม.ค. 2550)


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2549
(18-21 ธ.ค. 49)


ลอยกระทง คณะวิทยาศาสตร์ 2549
( 2 พ.ย. 2549)


งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2549
(16 - 18 สิงหาคม 2549)


ดูงานที่ ICT Expo2006
(5 พ.ค. 2549)


ไหว้ครูป.โท
(15 ก.ค.49)


ปฐมนิเทศป.โท
(17 มิ.ย 49)


โครงการอบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์โลก ประจำปี 2549 (สาขาคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 1)
(วันที่ 24 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2549)


อบรม Excel ขั้นพื้นฐานและดรีมขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 27-28 มีนาคม 2549)


โครงการ CSIT สัญจร
(วันที่ 6-7 มีนาคม 2549)


โครงการศึกษาดูงานของบุคลากร ณ จังหวัดภูเก็ต
(วันที่ 6-11 มีนาคม 2549)


โครงการสัมมนาหลังฝึกงาน การศึกษาอิสระ และภูมิภาคศึกษา
(วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2549)


ศึกษาดูงานนิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ จังหวัดปทุมธานี กรุงเทพ และชลบุรี
(วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2549)


การนิเทศนิสิตสหกิตต่างประเทศ ณ ประเทศออสเตรเลีย
(วันที่ 10-20 กุมภาพันธ์ 2549)


โครงการสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
(วัน อาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2549)


โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
(วันอังคารที่ 10 มกราคม 2549)


โครงการสานสัมพันธ์ชาว CSIT
(วัน 24-25 ธันวาคม 2548)


โครงการอบรมนิสิตก่อนฝึกงาน ประจำปี 2548
(วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2548)


สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(วันที่ 18-20 สิงหาคม 2548)


ศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2548)


โครงปันน้ำใจให้น้องอิ่มครั้งที่ 3/2548 ร.ร.มาบฝาง จ.พิจิตร
(วันพฤหัสที่ 11 สิงหาคม 2548)


ศึกษาดูงาน ICT Expro 2005 เมืองทองธานี
(วันที่ 5-6 สิงหาคม 2548)


ศึกษาดูงานม.เชียงใหม่ ม.แม่ฟ้าหลวง
(วันที่ 1-2 สิงหาคม 2548)


โครงการศึกษาดูงานของบุคลากร ณ ประเทศมาเลเซีย
(วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2548)


โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา
(วันพฤหัสที่ 4 กรกฎาคม 2548)


โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
(30 มิถุนายน 2548)


โครงการศึกษาดูงานและสัมมนานอกสถานที่ของนิสิตภาคปกติสาขาคอมพิวเตอร์
(23-24 มิถุนายน 2548)


โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2549
(วันที่ 1-3 มิถุนายน 2548)


การนำเสนอการฝึกงานและโครงการค้นคว้าอิสระของนิสิตภาคพิเศษ ปี 2548
(วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2548)


ศึกษาดูงานของนิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ปี 2548
(วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2548)


โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการประจำปี 2548
(วันที่ 2 - 6 พฤษภาคม 2548)


โครงการอบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์โลก ประจำปี 2548 (สาขาคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 3)
(วันที่ 25 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2548)


โครงการสัมมนาการประกันคุณภาพของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ
(วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2548)


การนำเสนอโครงงานค้นคว้าอิสระและการฝึกงาน
(วันพฤหัสที่ 3 มีนาคม 2548)


การอบรมระบบการเรียนการสอนออนไลน์ A-Tutor
(วันที่1-2 มีนาคม 2548)