หน้าหลัก  << หน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   >>

โครงการ CSIT สัญจร ปี 2556
(8 - 10 ก.พ. 56)


โครงการสานสัมพันธ์ชาว CSIT
(2 ก.พ. 56)


โครงการสัมมนาวิชาการสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
(7 ก.พ. 56)


โครงการอบรมเสริมความรู้สำหรับนิสิต (Android)
(29 ม.ค. - 13 ก.พ. 56)


โครงการอบรมเสริมความรู้สำหรับนิสิต
(12 - 13 ม.ค. 56)


โครงการอบรมเสริมความรู้สำหรับนิสิต
(12 - 13 ม.ค. 56)


โครงการสัมมนาวิชาการสำหรับนิสิตปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
(14 ม.ค. 56)


โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากร และนิสิต
(10 ม.ค. 2556)


งานสังสรรค์ปีใหม่ 2556
(25 ธ.ค. 2555)


โครงการสัมมนาวิชาการสำหรับนิสิตปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
(20 ธ.ค. 55)


โครงการสัมมนาวิชาการสำหรับนิสิตปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
(20 ธ.ค. 55)


โครงการสัมมนาบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา
(2-4 ธ.ค. 55)


โครงการสัมมนาบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา
(2-4 ธ.ค. 55)


โครงการสัมมนาบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา
(2 - 4 ธ.ค. 55)


โครงการจัดการความรู้
(12 พ.ย. 55)


โครงการแสดงผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ 2555
(20 ก.ย. 55)


โครงการแสดงผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ 2555
(20 ก.ย. 55)


โครงการถ่ายทอดประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิต
(24 ส.ค.55)


โครงการพัฒนาอาจารย์
(25 ก.ย. 55)


สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2555
(16 - 18 ส.ค. 55)


โครงการอบรมเสริมความรู้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
(7 ส.ค. 55)


โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO2012)
(26 - 27 ก.ค. 55)


โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO2012)
(26 - 27 ก.ค. 55)


โครงการ CSIT สัญจร ปีการศึกษา 2555
(14 - 15 ก.ค. 55)


โครงการอบรมเสริมความรู้นิสิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
(30 มิ.ย. - 1 ก.ค. 55)


โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ฯ
(2 - 4 มิถุนายน 2555)


โครงการสอบวัดมาตรฐานความรู้ทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2555
(30 มิ.ย. 55)


ภาควิชาฯ ให้การต้อนรับนิสิตใหม่จากประเทศลาว นายคอนสะหวัน คำพิลาส สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(29 พ.ค. 55)


โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2555
(29 พ.ค. 55)


ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554
(24 พ.ค. 55)


โครงการจัดการความรู้
(28 พ.ค. 55)


โครงการคณาจารย์พบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2555
(18 พ.ค. 55)


ค่าย สอวน 2/2554
(17 มี.ค. - 1 เม.ย. 55)


โครงการติดตามแผนปีงบประมาณ 2555 และจัดทำแผนปีงบประมาณ 2556
(27 มี.ค. 55)