หน้าหลัก  << หน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   >>

โครงการสัมมนาวิชาการสำหรับนิสิตปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
(20 ธ.ค. 55)


โครงการสัมมนาวิชาการสำหรับนิสิตปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
(20 ธ.ค. 55)


โครงการสัมมนาบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา
(2-4 ธ.ค. 55)


โครงการสัมมนาบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา
(2-4 ธ.ค. 55)


โครงการสัมมนาบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา
(2 - 4 ธ.ค. 55)


โครงการจัดการความรู้
(12 พ.ย. 55)


โครงการแสดงผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ 2555
(20 ก.ย. 55)


โครงการแสดงผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ 2555
(20 ก.ย. 55)


โครงการถ่ายทอดประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิต
(24 ส.ค.55)


โครงการพัฒนาอาจารย์
(25 ก.ย. 55)


สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2555
(16 - 18 ส.ค. 55)


โครงการอบรมเสริมความรู้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
(7 ส.ค. 55)


โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO2012)
(26 - 27 ก.ค. 55)


โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO2012)
(26 - 27 ก.ค. 55)


โครงการ CSIT สัญจร ปีการศึกษา 2555
(14 - 15 ก.ค. 55)


โครงการอบรมเสริมความรู้นิสิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
(30 มิ.ย. - 1 ก.ค. 55)


โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ฯ
(2 - 4 มิถุนายน 2555)


โครงการสอบวัดมาตรฐานความรู้ทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2555
(30 มิ.ย. 55)


ภาควิชาฯ ให้การต้อนรับนิสิตใหม่จากประเทศลาว นายคอนสะหวัน คำพิลาส สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(29 พ.ค. 55)


โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2555
(29 พ.ค. 55)


ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554
(24 พ.ค. 55)


โครงการจัดการความรู้
(28 พ.ค. 55)


โครงการคณาจารย์พบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2555
(18 พ.ค. 55)


ค่าย สอวน 2/2554
(17 มี.ค. - 1 เม.ย. 55)


โครงการติดตามแผนปีงบประมาณ 2555 และจัดทำแผนปีงบประมาณ 2556
(27 มี.ค. 55)


บริการวิชาการแก่ชุมชุน โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
(18 ก.พ. 55)


โครงการอบรมเสริมความรู้สำหรับนิสิตปริญญาตรี
(4 - 5 ก.พ. 2555)


โครงการเสริมความรู้สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
(28 - 29 ม.ค. 2555)


โครงการสานสัมพันธ์ชาว CSIT
(22 มกราคม 2555)


โครงการสานสัมพันธ์ CSIT Games 55
(22 ม.ค. 2555)


โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนิสิตและบุคลากร
(12 ม.ค. 2555)


โครงการสัมมนาวิชาการสำหรับนิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
(27 ธ.ค. 2554)


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553
(17 - 19 ธ.ค. 2554)


โครงการสัมมนาบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา
(17 ธ.ค 2554)


โครงการสัมมนาวิชาการสำหรับนิสิตปริญญาตรี
(10 ธ.ค. 2554)


โครงการอบรมการใช้แมคอินทอชเบื้องต้น (MAC)
(5 - 7 ก.ย. 2554)


โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตปริญญาตรี ชั้นปี 4
(3 ก.ย. 2554)


โครงการอบรมเสริมความรู้นิสิตบัณฑิตศึกษา Microsoft SQL Server Business Intelligence (BI)
(31 ส.ค. - 2 ก.ย. 2554)


โครงการสัมมนาวิชาการสำหรับนิสิตปริญญาตรี ภาคปกติ/ภาคพิเศษ ปี 3 - 4
(25 ส.ค. 2554)


โครงการอบรมเสริมความรู้นิสิต (ภาษา XML)
(23 - 25 ส.ค. 2554)


งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 22 (กิจกรรมเสริมความรู้/สันทนาการ)
(16 - 18 ส.ค. 2554)


งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 22 (นิทรรศการทางวิชาการ)
(16 - 18 ส.ค. 2554)


งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 22 (การแข่งขัน Flash Animation)
(16 - 18 ส.ค. 2554)