หน้าหลัก  << หน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   >>

โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ฯ
(2 - 4 มิถุนายน 2555)


โครงการสอบวัดมาตรฐานความรู้ทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2555
(30 มิ.ย. 55)


ภาควิชาฯ ให้การต้อนรับนิสิตใหม่จากประเทศลาว นายคอนสะหวัน คำพิลาส สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(29 พ.ค. 55)


โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2555
(29 พ.ค. 55)


ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554
(24 พ.ค. 55)


โครงการจัดการความรู้
(28 พ.ค. 55)


โครงการคณาจารย์พบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2555
(18 พ.ค. 55)


ค่าย สอวน 2/2554
(17 มี.ค. - 1 เม.ย. 55)


โครงการติดตามแผนปีงบประมาณ 2555 และจัดทำแผนปีงบประมาณ 2556
(27 มี.ค. 55)


บริการวิชาการแก่ชุมชุน โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
(18 ก.พ. 55)


โครงการอบรมเสริมความรู้สำหรับนิสิตปริญญาตรี
(4 - 5 ก.พ. 2555)


โครงการเสริมความรู้สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
(28 - 29 ม.ค. 2555)


โครงการสานสัมพันธ์ชาว CSIT
(22 มกราคม 2555)


โครงการสานสัมพันธ์ CSIT Games 55
(22 ม.ค. 2555)


โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนิสิตและบุคลากร
(12 ม.ค. 2555)


โครงการสัมมนาวิชาการสำหรับนิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
(27 ธ.ค. 2554)


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553
(17 - 19 ธ.ค. 2554)


โครงการสัมมนาบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา
(17 ธ.ค 2554)


โครงการสัมมนาวิชาการสำหรับนิสิตปริญญาตรี
(10 ธ.ค. 2554)


โครงการอบรมการใช้แมคอินทอชเบื้องต้น (MAC)
(5 - 7 ก.ย. 2554)


โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตปริญญาตรี ชั้นปี 4
(3 ก.ย. 2554)


โครงการอบรมเสริมความรู้นิสิตบัณฑิตศึกษา Microsoft SQL Server Business Intelligence (BI)
(31 ส.ค. - 2 ก.ย. 2554)


โครงการสัมมนาวิชาการสำหรับนิสิตปริญญาตรี ภาคปกติ/ภาคพิเศษ ปี 3 - 4
(25 ส.ค. 2554)


โครงการอบรมเสริมความรู้นิสิต (ภาษา XML)
(23 - 25 ส.ค. 2554)


งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 22 (กิจกรรมเสริมความรู้/สันทนาการ)
(16 - 18 ส.ค. 2554)


งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 22 (นิทรรศการทางวิชาการ)
(16 - 18 ส.ค. 2554)


งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 22 (การแข่งขัน Flash Animation)
(16 - 18 ส.ค. 2554)


งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 22 (การประกวดแฟชั่น ชุดรีไซเคิล)
(16 - 18 ส.ค. 2554)


คณะศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เข้าศึกษาดูงานที่ภาควิชาฯ
(15 ส.ค. 2554)


โครงการอบรมเสริมความรู้สำหรับนิสิต หลักสูตร Java Technology and Application
(10 ส.ค. 2554)


โครงการแสดงผลงานวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมซอฟต์แวร์ 2554
(วันที่ 10 ก.พ. 54 )


โครงการแสดงผลงานวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมซอฟต์แวร์ 2554
(วันที่ 10 ก.พ. 54 )


CSIT Game2011 (sport night)
(วันที่ 8-9 ม.ค. 54)


สานสัมพันธ์ CSITGame 2554 (2)
(วันที่ 8-9 ม.ค. 54)


สานสัมพันธ์ CSITGame 2554
(วันที่ 8-9 ม.ค. 54)


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา และใช้งานเทคโนโลยีเสียงพูดภาษาไทย” (3)
(5 - 7 ส.ค. 2554)


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา และใช้งานเทคโนโลยีเสียงพูดภาษาไทย” (1)
(5 - 7 ส.ค. 2554)


โครงการสัมมนาวิชาการสำหรับอาจารย์
(14 ก.ค. 2554)


โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554
(5 มิ.ย. 2554)


โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM)
(20 พ.ค. 2554)


โครงการ CSIT สัญจร ครั้งที่ 1/2554 ณ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม จ.กำแพงเพชร (2)
(23 - 24 กรกฎาคม 2554)


โครงการ CSIT สัญจร ครั้งที่ 1/2554 ณ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม จ.กำแพงเพชร (1)
(23 - 24 กรกฎาคม 2554)


โครงการทดสอบมาตรฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (GRE)
(18 มิ.ย. 2554)


โครงการทดสอบมาตรฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (GRE)
(18 มิ.ย. 2554)


โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ภาควิชา CSIT
(6 ม.ค. 54)


โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ (2)
(9 - 13 พ.ค. 54)


โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ (1)
(9 - 13 พ.ค. 54)


โครงการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 7 (4)
(2 - 6 พ.ค. 54)


โครงการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 7 (3)
(2 - 6 พ.ค. 54)


โครงการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 7 (2)
(2 - 6 พ.ค. 54)


โครงการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 7 (1)
(2 - 6 พ.ค. 54 )


โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ภาควิชา CSIT
(14 ม.ค. 53)


งานกีฬาสัมพันธ์ CSIT Games
(10 ม.ค. 53)


งานกีฬาสัมพันธ์ CSIT Games
(( 10 ม.ค. 53 ))


โครงการการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการ
(20-21 พ.ย. 53)


สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
(8 พ.ย.53)


สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
(1 พ.ย. 53)


โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์
( 10-25 ต.ค. 53)


สัมมนา วิชา research method and Project
(20 ก.ย.- 8 ต.ค. 53)


CSIT เข้มแข็ง
(16 ก.ย. 53)


โครงการแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ
(11 กันยายน 2553)


โครงการ CSIT สัญจร รร.วัดโบสถ์ศึกษา จ.พิษณุโลก
(4-5 กันยายน 2553)


โครงการ CSIT สัญจร รร.วชิรปราการ จ.กำแพงเพชร
(28-29 ส.ค.2553)