หน้าหลัก  << หน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   >>

บริการวิชาการแก่ชุมชุน โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
(18 ก.พ. 55)


โครงการอบรมเสริมความรู้สำหรับนิสิตปริญญาตรี
(4 - 5 ก.พ. 2555)


โครงการเสริมความรู้สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
(28 - 29 ม.ค. 2555)


โครงการสานสัมพันธ์ชาว CSIT
(22 มกราคม 2555)


โครงการสานสัมพันธ์ CSIT Games 55
(22 ม.ค. 2555)


โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนิสิตและบุคลากร
(12 ม.ค. 2555)


โครงการสัมมนาวิชาการสำหรับนิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
(27 ธ.ค. 2554)


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553
(17 - 19 ธ.ค. 2554)


โครงการสัมมนาบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา
(17 ธ.ค 2554)


โครงการสัมมนาวิชาการสำหรับนิสิตปริญญาตรี
(10 ธ.ค. 2554)


โครงการอบรมการใช้แมคอินทอชเบื้องต้น (MAC)
(5 - 7 ก.ย. 2554)


โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตปริญญาตรี ชั้นปี 4
(3 ก.ย. 2554)


โครงการอบรมเสริมความรู้นิสิตบัณฑิตศึกษา Microsoft SQL Server Business Intelligence (BI)
(31 ส.ค. - 2 ก.ย. 2554)


โครงการสัมมนาวิชาการสำหรับนิสิตปริญญาตรี ภาคปกติ/ภาคพิเศษ ปี 3 - 4
(25 ส.ค. 2554)


โครงการอบรมเสริมความรู้นิสิต (ภาษา XML)
(23 - 25 ส.ค. 2554)


งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 22 (กิจกรรมเสริมความรู้/สันทนาการ)
(16 - 18 ส.ค. 2554)


งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 22 (นิทรรศการทางวิชาการ)
(16 - 18 ส.ค. 2554)


งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 22 (การแข่งขัน Flash Animation)
(16 - 18 ส.ค. 2554)


งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 22 (การประกวดแฟชั่น ชุดรีไซเคิล)
(16 - 18 ส.ค. 2554)


คณะศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เข้าศึกษาดูงานที่ภาควิชาฯ
(15 ส.ค. 2554)


โครงการอบรมเสริมความรู้สำหรับนิสิต หลักสูตร Java Technology and Application
(10 ส.ค. 2554)


โครงการแสดงผลงานวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมซอฟต์แวร์ 2554
(วันที่ 10 ก.พ. 54 )


โครงการแสดงผลงานวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมซอฟต์แวร์ 2554
(วันที่ 10 ก.พ. 54 )


CSIT Game2011 (sport night)
(วันที่ 8-9 ม.ค. 54)


สานสัมพันธ์ CSITGame 2554 (2)
(วันที่ 8-9 ม.ค. 54)


สานสัมพันธ์ CSITGame 2554
(วันที่ 8-9 ม.ค. 54)


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา และใช้งานเทคโนโลยีเสียงพูดภาษาไทย” (3)
(5 - 7 ส.ค. 2554)


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา และใช้งานเทคโนโลยีเสียงพูดภาษาไทย” (1)
(5 - 7 ส.ค. 2554)


โครงการสัมมนาวิชาการสำหรับอาจารย์
(14 ก.ค. 2554)


โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554
(5 มิ.ย. 2554)


โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM)
(20 พ.ค. 2554)


โครงการ CSIT สัญจร ครั้งที่ 1/2554 ณ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม จ.กำแพงเพชร (2)
(23 - 24 กรกฎาคม 2554)


โครงการ CSIT สัญจร ครั้งที่ 1/2554 ณ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม จ.กำแพงเพชร (1)
(23 - 24 กรกฎาคม 2554)


โครงการทดสอบมาตรฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (GRE)
(18 มิ.ย. 2554)


โครงการทดสอบมาตรฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (GRE)
(18 มิ.ย. 2554)


โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ภาควิชา CSIT
(6 ม.ค. 54)


โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ (2)
(9 - 13 พ.ค. 54)


โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ (1)
(9 - 13 พ.ค. 54)


โครงการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 7 (4)
(2 - 6 พ.ค. 54)


โครงการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 7 (3)
(2 - 6 พ.ค. 54)


โครงการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 7 (2)
(2 - 6 พ.ค. 54)


โครงการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 7 (1)
(2 - 6 พ.ค. 54 )


โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ภาควิชา CSIT
(14 ม.ค. 53)


งานกีฬาสัมพันธ์ CSIT Games
(10 ม.ค. 53)


งานกีฬาสัมพันธ์ CSIT Games
(( 10 ม.ค. 53 ))


โครงการการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการ
(20-21 พ.ย. 53)


สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
(8 พ.ย.53)


สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
(1 พ.ย. 53)


โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์
( 10-25 ต.ค. 53)


สัมมนา วิชา research method and Project
(20 ก.ย.- 8 ต.ค. 53)


CSIT เข้มแข็ง
(16 ก.ย. 53)


โครงการแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ
(11 กันยายน 2553)


โครงการ CSIT สัญจร รร.วัดโบสถ์ศึกษา จ.พิษณุโลก
(4-5 กันยายน 2553)


โครงการ CSIT สัญจร รร.วชิรปราการ จ.กำแพงเพชร
(28-29 ส.ค.2553)


โครงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF สาขาไอที
(24 สิงหาคม 2553)


โครงการศึกษาดูงานนิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(คู่ขนาน)
(29-30 สิงหาคม 2553)


โครงการศึกษาดูงานนิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(29-30 สิงหาคม 2553)


โครงการศึกษาดูงานนิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(9-10 สิงหาคม 2553)


บุคลากรภาควิชาศึกษาดูงาน ประจำปี 53
(19-20 ส.ค.2553)


งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ53
(16-18 ส.ค.53)


โครงการปรบปรงหลกสตรตามกรอบมาตรฐาน TQF
(6ส.ค.53)


โครงการอบรมเสริมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
(15-21 ก.ค.53)


โครงการทดสอบมาตรฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(10 ก.ค. 53)


โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับอาจารย์
(9 ก.ค. 53)


ทำแผนปฎิบัติการปีงบประมาณ 54 และ ประเมินแผนปฎิบัติการปี 53
(8 ก.ค.53)


โครงการส่งเสริมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และTHNIC สัญจร ครั้งที่ 1
(3 ก.ค.53)


โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับภาควิชา)
(12-13 มิถุนายน 2553)


โครงการปฐมนิเทศนิสิตป.ตรี ปี 53
(31 พ.ค.53)


โครงการจัดการความรู้
(25 พ.ค.53)


มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ดูงานภาควิชาฯ
(25 พ.ค.53)


โครงการแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ 2553
(1-2 เม.ย.53)


โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์ ค่าย 2/2552
(14-29 มี.ค.2553)