<< กลับไปหน้าหลัก>>

คณบดีร่วมเป็นกรรมการในการตัดสิน


กรรมการร่วมตัดสินผลงาน


อาจารย์ในภาควิชาร่วมเป็นกรรมการตัดสิน


ผู้ประกวดนำเสนอผลงาน


มอบของที่ระลึกให้กับคณบดี


มอบของที่ระลึกให้กับกรรมการกิตติมาศักดิ์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์