คณะวิทยาศาสตร์
หน้าแรก แนะนำภาควิชา หลักสูตร บุคลากร
banner slide
บริการแนะนำ
+ ปฎิทินกิจกรรม
+ ระบบสหกิจศึกษา
+ E-Learning
+ E-Document
+ E-registrar
+ Activity Transcript
+ NU Webmail
+ ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
+ ระบบแฟ้มสะสมงาน
+ ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวภายใน[ 21/03/19 ] กำหนดจัดโครงการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแล ..
science
ข่าวภายใน[ 25/01/18 ] BIOTEC ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เร ..
science
ข่าวภายใน[ 08/08/17 ] งาน biocamp 2017
science
ข่าวภายใน[ 01/06/17 ] คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธน ..
science
ข่าวภายใน[ 16/11/16 ] อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง ขอความอนุเคราะห ..
science
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวภายใน[ 30/03/16 ] Dongseo University ประชาสัมพันธ์ทุนจากรัฐบาลเกาห ..
science
ข่าวภายใน[ 28/01/16 ] ทุนการศึกษาแก่ชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
science
ข่าวภายใน[ 08/01/16 ] ทุนการศึกษา "มหาวิทยาลัยนเรศวร" (สำหรั ..
science
ข่าวภายใน[ 08/01/16 ] ทุนการศึกษา "จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์" (สำหรั ..
science
ข่าวภายใน[ 08/01/16 ] ทุนการศึกษา "จากทรัพย์ในดิน สู่สินทางปัญญา ..
science
 
Bio newsletter  :: 
     

   
   
หน่วยวิจัยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยน..
สัมมนาพิเศษ เรื่อง Digital PCR: The Power of Partitioning & Next Generation Sequ..
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากร..
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม..
ศึกษาดุูงานทางด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช..
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตแรกเข้า..
โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตและโครงการสนับสนุนองค์กรกิจกรรมนิสิต ..
   

- คณะวิทยาศาสตร์
- ภาควิชาชีววิทยา
- ภาควิชาเคมี
- ภาควิชาฟิสิกส์
- ภาควิชาคณิตศาสตร์
- ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ
- สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
- สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านปิโตเลียม ปิโตรเคมี และวัตถุขั้นสูง
- สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
- สถานวิจัยด้านวัสดุชีวภาพ
   
คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
   


Web sci.nu/bioloy Web อื่นๆ
 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Commission on Higher Education
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-3302 โทรสาร 0-5596-3301