เคมีทั่วไป (General Chemistry)

 

สารบัญเนื้อหา

ปริมาณสารสัมพันธ์

โครงสร้างอะตอม

ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ

พันธะเคมี

ของแข็ง

แก๊ส

ของเหลวและสารละลาย

เทอร์โมไดนามิกส์

จลนศาสตร์เคมี

ไฟฟ้าเคมี

กรด-เบส

เคมีอินทรีย์

 

กลับหน้าแรก

 

ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

 

1. รหัสวิชา                                256102

2. จำนวนหน่วยกิต                   4(3-3)

3. ชื่อวิชา                                  เคมีทั่วไป (General Chemistry )

4. ภาควิชา                                เคมี คณะวิทยาศาสตร์

5. สถานภาพ                             เป็นวิชาบังคับพื้นฐานของคณะพยาบาลศาสตร์

6. วิชาระดับ                               ปริญญาตรี

7. จำนวนชั่วโมงที่สอนต่อสัปดาห์  3 ชั่วโมง บรรยาย  3 ชั่วโมง ปฏิบัติการ

8. ประมวลการเรียนรายวิชา (Course Outline)

      8.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป

                 8.1.1 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทางเคมีพื้นฐาน ได้แก่ อะตอมโมเลกุล

                          สถานะของสสาร โครงสร้างโมเลกุล การเกิดปฏิกิริยา และเคมีของสารประกอบอินทรีย์

                  8.1.2 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำความรู้ทางเคมีพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่นๆ ในระดับ

                           สูงที่เกี่ยวข้องกับเคมีต่อไป