001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Introduction to Computer Information Science) หน่วยกิต 3(2-2-5)
>> แจ้งเพื่อทราบ Links

นิสิตสามารถ ดาวน์โหลด เอกสารได้ก่อนเข้าเรียน
- นิสิตควรโหลดเอกสารประกอบการบรรยายก่อนเข้าเรียน

โหลด>> Course Outline
facebook :> https://www.facebook.com/zogzagmornor
class start:> http://www.classstart.org/

NU website

Reg NU

CSIT Websites

กองการศึกษาทั่วไป

>> เอกสารบรรยาย
     >>1. คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีจากอดีต ถึงปัจจุบัน สู่อนาคต PDF
   >>2. คอมพิวเตอร ฮาร์ดแวร์
     >>3. คอมพิวเตอร ซอฟท์แวร์ PDF
     >>4. ระบบจำานวนและรหัสข้อ้อมูลทางคอมพิวเตอร์ PDF
     >>5. วิธีการทำงานคอมพิวเตอร์ PDF
     >>6. พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ PDF
     >>7.ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและประยุกต์ใช้งาน PDF
     >>8. ความเสี่ยงในการใช้คอมพิวเตอร์ PDF
     >>9. ข้อมูลและการจัดการข้อมูลทางคอมพิข้อมูลและการจัดการข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ PDF
     >>10. ระบบสารสนเทศ PDF
     >>11. สื่อผสม (Multimedia) PDF
     >>12. เทคโนโลยีสารสนเทศกับสังคมของมน PDF
>> เอกสารห้องปฏิบัติการ
     >> 1. การใช้คอมพิเวตอร์และระบบปฏิบัติการ Windows PDF
     >> 2. การใช้อินเทอร์เน็ต PDF
     >> 3. สืบค้น Internet PDF
     >> 4. การใช้โปรแกรมประเภท Word ครั้งที่ 1 PDF
     >> 5.การใช้โปรแกรมประเภท Word ครั้งที่ 2 PDF
     >> 6. การใช้โปรแกรมประเภท Excel ครั้งที่ 1 PDF
     >> 7. การใช้โปรแกรมประเภท Excel ครั้งที่ 2 PDF
     >> 8. การใช้โปรแกรมประเภท PowerPoint ครั้งที่ 1 PDF
     >> 9. การใช้โปรแกรมประเภท PowerPoint ครั้งที่ 2 PDF
     >> 10. การใช้โปรแกรมแต่งภาพ PhotoShop ครั้งที่ 1 PDF | Images
     >> 11. การใช้โปรแกรมแต่งภาพ PhotoShop ครั้งที่ 2 PDF | Images
     >> 12. การเผยแพร่สื่อทางเว็บ ครั้งที่ 1 PDF
     >> 13. การเผยแพร่สื่อทางเว็บ ครั้งที่ 2 PDF
Copyright © CSIT Naresuan University 2014