หน้าแรก
สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
บทเรียน
ส่งการบ้าน
ห้องสนทนา
เว็บบอร์ด
FAQ ถาม - ตอบ
เกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอน
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน

บทที่1 บทนำ
บทที่1.1 สัญญาณ
บทที่1.2 วงจรขยาย
บทที่1.3 แบบจำลองของวงจรขยาย
บทที่1.4 ผลตอบสนองเชิงความถี่ของวงจรขยาย
บทที่1.5 สรุป บทที่1
บทที่1.6 แบบฝึกหัด บทที่1
บทที่2 บทนำ
บทที่2.1 ขั้วต่อของออปแอมป์
บทที่2.10 ความไม่สมบูรณ์ทางไฟตรงของออปแอมป์
บทที่2.11 สรุปบทที่ 2
บทที่2.12 แบบฝึกหัด บทที่2
บทที่2.2 ออปแอมป์ในอุดมคติ
บทที่2.3 การวิเคราะห์วงจรออปแอมป์ตามอุดมคติ
บทที่2.4 การประยุกต์ใช้งานวงจรขยายแบบกลับขั้วสัญญาณ
บทที่2.5 รูปลักษณ์แบบไม่กลับขั้วสัญญาณ
บทที่2.6 ตัวอย่างวงจรออปแอมป์
บทที่2.7 ผลของอัตราขยายลูปเปิดจำกัดและแบนด์วิดท์
บทที่2.8 ผลตอบสนองชิงความถี่ของอัตราขยายลูปปิดของวงจรขยาย
บทที่2.9 การทำงานของออปแอมป์กับสัญญาขนาดใหญ่
บทที่3 บทนำ
บทที่3.1 ทฤษฎีพื้นฐานสารกึ่งตัวนำเบื้องต้น
บทที่3.10 วงจรกระแสเรียง
บทที่3.11 สรุป บทที่3
บทที่3.12 แบบฝึกหัดบทที่ 3
บทที่3.2 วัสดุสารกึ่งตัวนำ
บทที่3.3 โครงสร้างพื้นฐานของรอยต่อพีเอ็น
บทที่3.4 กรณีไบแอสรอยต่อพีเอ็นแรงดันสู่ง
บทที่3.5 กรณีให้แรงดันไปแอสย้อนกลับ
บทที่3.6 กรณีให้แรงดันไบแอสไปหน้า
บทที่3.7 ไอโอดแบบรอยต่อพีเอ็น
บทที่3.8 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันทางอุดมคติ
บทที่3.9 การวิเคราะห์วงจรไดโอด
บทที่4 บทนำ
บทที่4.1 โครงสร้างทากายภาพของไบโพลาร์ทรานซิสเตอร์
บทที่4.2 การทำงานของทรานซิสเตอร์แบบ npn ในย่านแอกทีฟ
บทที่4.3 แบบจำลองวงจรสมมูลสัญญาณขนาดใหญ่
บทที่4.4 ไบโพลาร์ทรานซิสเตอร์แบบ pnp
บทที่4.5 การวิเคราะห์วงจรไบโพลาร์ทรานซิสเตอร์ในโหมด DC
บทที่4.5.1 จุดปฏิบัติของทรานซิสเตอร์
บทที่4.5.2 วงจรไบแอสแบบตายตัว ( fixed-bias circuit)
บทที่4.5.3 วงจรไบแอสแบบ Emmiter-stabilized
บทที่4.5.4 วงจรไบแอสแบบแบ่งแรงดัน
บทที่4.5.5 วงจรไบแอสด้วยวิธีการป้อนกลับแรงดัน
บทที่4.5.6 การออกแบบจุดปฏิบัติงานของวงจร
บทที่4.5.7 การประยุกต์ใช้งานในลักษณะสวิตซ์
บทที่4.6 การวิเคราะห์สัญญาณขนาดเล็กของไบโพลาร์ทรานซิสเตอร์
บทที่4.7 หลักการวิเคราะห์คุณสมบัติต่างๆของการขยายสัญญาณ
บทที่4.8 สรุป บทที่4
บทที่4.9 แบบฝึกหัดบทที่ 4
บทที่5 บทนำ
บทที่5.1 คุณสมบัติการทำงานและโครงสร้างของมอสเฟทชนิดเอ็นฮานซ์เมนท์
บทที่5.2 คุณสมบัติเฉพาะของมอสเฟทแบบช่องทางเดินกระแสพี
บทที่5.3 การวิเคราะห์วงจรมอสเฟทภายใต้เงื่อนไขไฟตรง
บทที่5.4 มอสเฟทกับการขยายสัญญาณ
บทที่5.5 สรุป บทที่5
บทที่5.6 แบบฝึกหัดบทที่ 5

 
ไม่อณุญาติให้ใช้งาน
ต้องทำการ เข้าสู่ระบบก่อนจึงจะใช้งานได้

เข้าสู่ระบบ

Username :
Password :
ส่งการบ้าน
รหัสนิสิต :  
ชื่อจริง :  
นามสกุล :  
รายละเอียด :  
(หมายเหตุ)   
เลือกไฟล์ :  

ขนาดไฟล์สูงสุดที่อัพโหลดได้คือ 200M