พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
กำหนดให้ทุกหน่วยงาน ต้องเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ดังนั้น ข้อมูลการใช้งาน Internet ของท่าน จะถูกเก็บบันทึกไว้ จึงขอให้ใช้งานด้วยความระมัดระวัง ไม่โพส์ข้อความหรือรูปภาพที่ละเมิดต่อผู้อื่น และไม่ใช้ Internet ในทางที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิด หากพบการกระทำความผิด ท่านต้องรับผิดชอบในการกระทำความผิดที่เกิดขึ้น
 
     
  - พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  
  - แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นควปลอดภัยด้านสารสนเทศ  
  - แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นควปลอดภัยด้านสารสนเทศแก้ไขฉบับที่ 2  
  - คู่มือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
USER : 
PASS :