ข้อมูลทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร
แบบฟอร์มต่างๆ
สรุปการเบิกจ่ายเงิน
งานการเงินและพัสดุ

บริการ :

การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ล่วงเวลา)
- ค่าสอนพิเศษ
- ค่าตรวจกระดาษคำตอบ
- ค่าสมัครสอบ ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าสอบวัดความรู้ทางภาษาต่างประเทศ

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมของส่วนราชการ

การเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ (เงินยืม)

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
- การเบิกค่ารักษาพยาบาล
- การเบิกค่าเล่าเรียนบุตรและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯงานการเงินและพัสดุ หน่วยการเงิน ห้องสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ (SC1-111)
โทรศัพท์ 0-5526-1024 ต่อ 3120-3122 โทรสาร 0-5526-1025
เวลาให้บริการ เช้า 09:00 - 12:00 น. บ่าย 13:00 - 15:30 น.
อาคารบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร