หน่วยธุรการ
หน่วยอาคารสถานที่
           และยานพาหนะ
หน่วยประชาสัมพันธ์

หน่วยบุคคล
หน้าแรก

 

งานธุรการ ประกอบไปด้วยหน่วยงานทั้งหมด 4 หน่วยด้วยกัน คือ
1. หน่วยธุรการ
2. หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
3. หน่วยประชาสัมพันธ์
4. หน่วยบุคคล