แนะนำ
บุคลากร
ภาระหน้าที่
แผนปฏิบัติการ
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
งานธุรการ

 

 

1. นางโสภา บุญเกิดกูล
ข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าธุรการ
          ภาระหน้าที่หลัก
           ดำเนินการกำกับดูแลงานธุรการและงานสารบรรณ
           ดำเนินการเกี่ยวกับธุรการหนังสือภายในทั้งหมด

           จัดทำหนังสือรับรองต่างๆ

           ร่างและโต้ตอบหนังสือ (ภายใน) และจัดพิมพ์เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
           ฐานข้อมูลการลาของบุคลากร  

           ฐานข้อมูลการใช่รถยนต์ การใช้โทรศัพท์ และโครงการ paper less

 
           จัดทำสรุปข้อมูลสถิติสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ  
           ดำเนินการพัฒนาระบบสำนักงานโดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ต (office online)  
           ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
          ภาระหน้าที่รอง  
           ดำเนินงานด้านประกันคุณภาพและรายงานประจำปีที่เกี่ยวข้อง  
           อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

2. นางสาวปัญญาลักษณ์ คล้ายทรัพย์
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
          ภาระหน้าที่หลัก
           ดำเนินการกำกับดูแลงานธุรการและงานสารบรรณ
           ดำเนินการเกี่ยวกับธุรการหนังสือภายนอกทั้งหมด

           จัดทำสรุปข้อมูลสถิติสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ

           ดำเนินการพัฒนาระบบสำนักงานโดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ต (office online)
           ดูแลเกี่ยวกับร้านอาหาร และถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์    
           ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
          ภาระหน้าที่รอง  
           ดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
           รายงานประจำปีที่เกี่ยวข้อง  
           อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

3. นางสาววิเรืองรอง นาคสวน
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์
          ภาระหน้าที่หลัก
           ดำเนินงานเกี่ยวกับงานด้านธุรการห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
           ดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์

           ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

          ภาระหน้าที่รอง
           ดำเนินงานด้านประกันคุณภาพและรายงานประจำปีที่เกี่ยวข้อง  
           รายงานประจำปีที่เกี่ยวข้อง  
           อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

3. นายละเอียด นกคล้าย
ลูกจ้างประจำตำแหน่งนักการภารโรง
          ภาระหน้าที่หลัก
          จัดทำงานเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ
           จัดทำเอกสารบริการอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
           ดูแลรักษาเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่อง Copy Print ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และดำเนินการแจ้งซ่อมเมืออุปกรณ์ดังกล่าวชำรุด
           เปิด-ปิดอาคารโดยประสานงานกับแม่บ้าน และพนักงานรักษาความปลอดภัย  
           สถิติสารสนเทศเกี่ยวกับงานเอกสาร  

           จัดทำบัญชีครุภัณฑ์อุปกรณ์งานเอกสารที่อยู่ในความรับผิดชอบ

 
           รวบรวมประวัติการซ่อมแซมอุปกรณ์  
           ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
          ภาระหน้าที่รอง  
           ประสานงานการจัดอาการสถานที่ในการใช้สถานที่สอบ และการใช้ในกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะวิทยาศาสตร  
           ตรวจรับวัสดุ และอุปกรณ์ ที่ใช้ในห้องบริการจัดำทำเอกสาร  
           อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย            

4. นางวันเพ็ญ สินเหล็ก
ลูกจ้างประจำนักการภารโรง
          ภาระหน้าที่หลัก
           ดูแลอุปกรณ์งานบ้านงานครัว ในส่วนที่คณะวิทยาศาสตร์รับผิดชอบโดยการจัดทำบัญชี ให้อยู่ในสภาพสะอาดพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
           เปิด-ปิดอาคารโดยประสานงานกับแม่บ้าน และพนักงานรักษาความปลอดภัย
           จัดทำบัญชีวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตลอดจนประสานการยืม-คืนที่อยู่ในความรับผิดชอบร่วมกับงานพัสดุ
           สถิติสารสนเทศเกี่ยวกับการยืม-คืนวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   
           ควบคุมแม่บ้านทำความสะอาดห้องน้ำ อาคาร น้ำดื่ม และถังขยะ    
           ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
         ภาระหน้าที่รอง  
           ประสานงานการจัดอาการสถานที่ในการใช้สถานที่สอบ และการใช้ในกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะวิทยาศาสตร์  
           อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
   


งานธุรการ หน่วยธุรการ ห้องสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ (SC1-111)
อาคารบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โทรศัพท์ 0-5526-1024 ต่อ 3110-1 โทรสาร 0-5526-1025