แนะนำ
บุคลากร
ภาระหน้าที่
แผนปฏิบัติการ
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
งานธุรการ

 

 

แบบฟอร์มหน่วยธุรการ
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว pdf file ตัวอย่าง
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน pdf file   ตัวอย่าง
แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท pdf file   ตัวอย่าง
แบบฟอร์มยกเลิกวันลา pdf file ตัวอย่าง
แบบฟอร์มไปราชการ pdf file   ตัวอย่าง
แบบฟอร์มใบรับรองเงินเดือน pdf file   ตัวอย่าง
ขอความอนุเคราะห์สแกนเอกสาร pdf file   ตัวอย่าง
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง pdf file    ตัวอย่าง
ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล pdf file    ตัวอย่าง
แบบฟอร์มขออนุญาตหยุดจำหน่ายอาหาร pdf file   ตัวอย่าง
แบบฟอร์มขออนุญาติหยุดจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม pdf file   ตัวอย่าง
แบบฟอร์มขออนุญาติหยุดให้บริการถ่ายเอกสาร pdf file   ตัวอย่าง

 งานธุรการ หน่วยธุรการ ห้องสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ (SC1-111)
อาคารบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โทรศัพท์ 0-5526-1024 ต่อ 3110-1 โทรสาร 0-5526-1025