ความหมายเกี่ยวกับการพัสดุ
การซื้อ-การจ้าง
คำถาม-ข้อสงสัย
บทกำหนดโทษ
ความผิดเกี่ยวกับการพัสดุ
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงาน
บุคลากร
แบบฟอร์ม
งานการเงินและพัสดุ

ถาม - ตอบต้องการครุภัณฑ์ทำอย่างไร

1. ภาควิชาจัดทำแผนงบประมาณประจำปี เสนอคณะ และมหาวิทยาลัยต่อไป
2. โอนหมวดเงินรายได้ จากหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ มาเป็นหมวดค่าครุภัณฑ์ (ซึ่งวิธีนี้ มหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายให้กระทำ)

เอกสารของผู้จำหน่ายเมื่อซื้อจ้างครุภัณฑ์ต้องใช้อะไรบ้าง
1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/หจก.
2. สำเนาหนังสือรองรองการจดทะเบียนพาณิชย์
3. สำเนาหนังสือการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. สำเนาทะเบียนบ้าน

การขนย้ายครุภัณฑ์ทำอย่างไรบ้าง
1. ขนย้ายออกภายนอกอาคาร ต้องแจ้ง หัวหน้าภาค/คณบดี
2. ขนย้ายภายในอาคาร
๐ ภาควิชา แจ้งหัวหน้าภาค/ผู้รับผิดชอบดูแลครุภัณฑ์
๐ สำนักงานฯ แจ้ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร/เจ้าหน้าที่พัสดุคณะฯ เพื่อเป็นการควบคุมภายในของระบบทะเบียนครุภัณฑ์ ปัจจุบันใช้ที่ไหน ใครเป็นผู้รับผิดชอบ
3. ขนย้ายแบบการจ้าง ต้องแยกประเภทครุภัณฑ์ที่จะขนย้าย โดยแบ่งเป็นดังนี้
๐ ครุภัณฑ์ประเภททั่วไป
๐ ครุภัณฑ์ประเภทเฉพาะ ซึ่งมีการติดตั้ง หรือผู้จำหน่ายต้องติดตั้งแต่เพียงผู้เดียว หรือต้องใช้ผู้ชำนาญพิเศษ
โดยทั้งข้อ 1 และ 2 ให้แยกเป็นห้องๆ ว่ามีครุภัณฑ์อะไรบ้าง แต่ละชิ้น จำนวนเท่าไร ราคาเท่าไร ขนจาก ไหนไปไหน อาคารไหน ห้องไหน และแนบแปลน (ถ้ามี) ทั้งนี้ให้ขออนุมัติจ้างขนย้ายก่อนกระทำการขนย้าย

อำนาจในการจ่ายเงินของคณบดีมีเท่าไร
การมอบอำนาจให้คณบดี โอนเงิน จ่ายเงิน ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
1. อนุมัติให้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินรายได้ ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน 200,000 บาท ตามระเบียบคลัง
2. อนุมัติดำเนินการตามระเบียบพัสดุ งบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ภายในวงเงินครั้งละ ไม่เกิน 200,000 บาท
3. อนุมัติเกี่ยวกับการโอนหมวดเงินระหว่างรายจ่าย หรือการเปลี่ยนแปลงรายการในหมวด รายจ่าย ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

หมายเหตุ ข้อ 1, 2 ให้รายงานอธิการบดีทราบทุกเดือนภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
ข้อ 3 ให้รายงานคณะกรรมการบริหารลิกการผลิตไปแล้วนั้น ให้ผู้จำหน่ายรีบแจ้งและสภามหาวิทยาลัยทราบ

ส่งของไม่ตรงรุ่นในสัญญา หรือสินค้าเลิกผลิต จะทำอย่างไร
การส่งของรุ่นที่ดีกว่า หรือสินค้าได้ยกเเป็นหนังสือต่อ อธิการบดีก่อนที่สัญญาครบกำหนดส่งของ และให้แนบเอกสารที่ได้ยกเลิกการผลิต เพื่อที่จะทำบันทึก ต่อท้ายสัญญา ซึ่งได้รุ่นที่ดีกว่าเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย หากไม่ได้ทำบันทึกต่อท้ายสัญญา ไว้จะมีปัญหา เมื่อกรรมการตรวจรับไม่สามารถตรวจรับตามสัญญาได้ ุการซื้อของมีราคาเล็กน้อย อย่างเช่น ซื้อวัสดุไม่เกิน 100 บาท ไม่ขออนุมัติจัดซื้อ ไม่ทำ รายงาน ได้หรือไม่ ไม่ได้ การซื้อของทุกประเภทจะต้องมีการจัดทำรายงานขอซื้อตามระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ถ้าจะทำได้ในกรณีที่ไม่มีรายงานขอซื้อต้องเป็นระเบียบข้อ 39 วรรคสอง การซื้อโดยวิธีตกลงราคากรณีฉุกเฉิน อย่างนี้ถึงไปซื้อก่อนได้ แต่ขอให้มีความจำเป็นเร่งด่วน เกิดขึ้นโดยไม่คาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน หากประสบปัญหาเช่นนี้ สามารถซื้อ เอาของมาใช้ก่อนได้ แล้วถึงทำรายงานบันทึกเหตุผลและความจำเป็นที่ดำเนินการไปก่อนแล้ว เพื่อขอ ความเห็นชอบภายหลัง ลักษณะนี้ซื้อได้ ถึง 50,000 บาท แต่ถ้าเป็นกรณีปกติทั่วไป แม้เพียงบาทเดียวก็ไม่ได้

รถยนต์ไปราชการเกิดชำรุด จะทำอย่างไร
รถยนต์เกิดชำรุดระหว่างไปราชการ เครื่องยนต์ไม่สามารถใช้งานได้ ในกรณีเช่นนี้ไม่สามารถ เปลี่ยนเครื่องยนต์ได้เลย เพราะเครื่องยนต์เป็นครุภัณฑ์ หากจะเปลี่ยนเครื่องยนต์จะต้อง ตกลงกับสำนัก งบประมาณ ก่อน แต่ถ้าซ่อมเพื่อให้รถยนต์ปฏิบัติราชการได้นั้นทำได้

การซื้อฮาทดิสก์ ซึ่งมีราคาเกินกว่า 5,000 บาท เป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์
วัสดุ เพราะซื้อคอมพิวเตอร์ครั้งแรกมาเป็นชุด แต่ต่อมาซื้อฮาทดิสก์ หรือซื้ออะไรที่จะมาประกอบ ในส่วนตรงนี้ ถึงแม้ราคาจะเป็นสองหมื่นก็ยังเป็นวัสดุอยู่ ไม่ได้ถือตัวเงินแต่ดูว่ามันเป็นชิ้นส่วนเป็นอะไหล่ อยู่ในนั้น

การเปลี่ยนผ้าม่านสำนักงานใหม่ โดยมีของเดิมอยู่แล้วจะเบิกได้หรือไม่
ผ้าม่าน ถ้ามีอยู่เดิม ผ้าม่านถือว่าเป็นครุภัณฑ์ ถ้าซ่อม ซ่อมได้ก็เบิกได้หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ แต่ถ้าเปลี่ยนใหม่ก็เบิกครุภัณฑ์ ซื้อในหมวดครุภัณฑ์

การออกใบสั่งจ้างโดยวิธีตกลงราคาจะต้องปิดอากรแสตมป์ด้วยหรือไม่
ถ้าปิดใครจ่าย ตามประมวลกฎหมายรัษฎากรนั้น สัญญาจ้างต้องติดพันละหนึ่ง คำว่าสัญญาจ้างตามประมวล รัษฎากรหมายถึงใบสั่งจ้างหรือสัญญา ในทางหลักการแล้วใบสั่งจ้างต้องปิดอากรแสตมป์ เป็นเรื่องที่ ทางฝ่าย ผู้รับจ้างต้องเป็นคนปิดอากรแสตมป์

ซื้อวัสดุมาใช้ซ่อมแซมครุภัณฑ์และซื้อวัสดุมาประกอบเบิกจ่ายในหมวดใด
การซื้อสิ่งของมาใช้ซ่อมครุภัณฑ์นั้นต้องเบิกจากค่าวัสดุ ส่วนกรณีซื้อวัสดุมาประกอบครุภัณฑ์ นั้น เบิกจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ เช่น ซื้ออุปกรณ์มาซ่อมเก้าอี้ เบิกเป็นค่าวัสดุ แต่ถ้าซื้ออุปกรณ์มา ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ให้เป็นโต๊ะ เก้าอี้ เบิกเป็นค่าครุภัณฑ์

การซื้อหญ้า มาปลูกในลักษณะปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เบิกจ่ายในหมวดใด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

กล่องเบรกเกอร์ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 5,000 บาท เป็นครุภัณฑ์หรือวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์ ซึ่งมีลักษณะคงทนถาวร

ค่าทำป้ายชื่อสำนักงานมีราคาเกิน 5,000 บาท เป็นครุภัณฑ์หรือวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์ ซึ่งมีลักษณะคงทนถาวร

ค่าแผงปิดประกาศมีราคาเกิน 5,000 บาท เป็นครุภัณฑ์หรือวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์ ซึ่งมีลักษณะคงทนถาวรงานการเงินและพัสดุ ห้อง SC1-101
โทรศัพท์ 0-5526-1024 ต่อ 3125-26 โทรสาร 0-5526-1025
อาคารบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร