ประกาศ
เรื่อง ผลสอบข้อเขียนนิสิตนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
ประจำปีการศึกษา 2547 เขตพื้นที่ 3
                                 ตามที่ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6           
ปีการศึกษา   2546  จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ 3 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
ประจำปีการศึกษา 2547ในคณะ วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏนครสวรรค์  นั้น
ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวรขอประกาศผลสอบคัดเลือกข้อเขียน ดังนี้
คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาวิชาคณิตศาสตร์   จำนวนรับเข้า 18 คน
ที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด สาขาวิชา
1 NU470039 นางสาวพิมพิกา จันต๊ะเสาร์ ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์ เชียงใหม่ คณิตศาสตร์
2 NU470040 นางสาวอรชร แซ่จาง ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์ เชียงใหม่ คณิตศาสตร์
3 NU470053 นางสาวพนิดา สมบูรณ์ ร.ร.นครสรรค์ นครสรรค์ คณิตศาสตร์
4 NU470075 นางสาววิจิตรา จันอินทร์ ร.ร.สา น่าน คณิตศาสตร์
5 NU470090 นายวีรวัฒน์ ไทยขำ ร.ร.สตรีศรีน่าน น่าน คณิตศาสตร์
6 NU470092 นางสาวจุรีย์พร ชุ่มวงศ์ ร.ร.สตรีศรีน่าน น่าน คณิตศาสตร์
7 NU470101 นางสาวยุวนันท์ ไชยมงคล ร.ร.สตรีศรีน่าน น่าน คณิตศาสตร์
8 NU470123 นางสาวจิราพร สุทธหลวง ร.ร.ปัว น่าน คณิตศาสตร์
9 NU470131 นายไชยยันต์ นันทแก้ว ร.ร.ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ น่าน คณิตศาสตร์
10 NU470176 นางสาวสุภักษร ทองสัตย์ ร.ร.หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์ คณิตศาสตร์
11 NU470189 นายเอกพันธ์ จันมา ร.ร.หล่มสักวิทยาคม เพชรบูรณ์ คณิตศาสตร์
12 NU470197 นางสาวสุวนิตย์ อินทรรุจิกุล ร.ร.นารีรัตน์ แพร่ คณิตศาสตร์
13 NU470201 นายโสภณ สุธรรม ร.ร.สองพิทยาคม แพร่ คณิตศาสตร์
14 NU470234 นางสาวจิตฤณี เนียมทัง ร.ร.ป่าซาง ลำพูน คณิตศาสตร์[1]
2
ที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด สาขาวิชา
15 NU470235 นางสาวอัจฉรา ตุ่นสิงห์คำ ร.ร.นาทรายวิทยาคม ลำพูน คณิตศาสตร์
16 NU470249 นางสาวเฉลิมพร ศรีทองอ้น ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์
17 NU470250 นางสาวจารุวรรณ มะโน ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์
18 NU470253 นางสาวสุพรรณิการ์ แซเผือก ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์
สำรอง สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด สาขาวิชา
19 NU470128 นายนพดล พรมอ้น ร.ร.นาน้อย น่าน สำรองอันดับ 1 คณิตศาสตร์
20 NU470001 นางสาววัชรวดี อุดมศิลป์ ร.ร.คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กำแพงเพชร สำรองอันดับ 2 คณิตศาสตร์
21 NU470083 นางสาวณัฐธยาณ์ จันฟุ่น ร.ร.เมืองยมวิทยาคาร น่าน สำรองอันดับ 3 คณิตศาสตร์
22 NU470206 นายนพดล สนแก้ว ร.ร.ลองวิทยา แพร่ สำรองอันดับ 4 คณิตศาสตร์
23 NU470259 นายไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์ ร.ร.กาญจณาภิเษกวิทยาลั อุทัยธานี สำรองอันดับ 5 คณิตศาสตร์
24 NU470214 นางสาววิภาวี สายสุวรรณ ร.ร.แม่สะเรียง"ปริพัตรศึกษา" แม่ฮ่องสอน สำรองอันดับ 6 คณิตศาสตร์
25 NU470034 นางสาวธัญพิชชา สมบุญ ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม เชียงใหม่ สำรองอันดับ 7 คณิตศาสตร์
26 NU470217 นางสาวรัตติกาล สาธุเม ร.ร.ราชประชานุเคราะห์22 แม่ฮ่องสอน สำรองอันดับ 8 คณิตศาสตร์
27 NU470164 นางสาวนุชนาฎ มีทอง ร.ร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร สำรองอันดับ 9 คณิตศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา   จำนวนรับเข้า 5 คน
ที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด สาขาวิชา
1 NU470032 นางสาวนันทวัน จันทร์ก๋อง ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม เชียงใหม่ ชีววิทยา
2 NU470079 นางสาวอภิวัลย์ มาสชรัตน์ ร.ร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร น่าน ชีววิทยา
3 NU470124 นางสาวธนิกานต์ กัณฑะวงศ์ ร.ร.ปัว น่าน ชีววิทยา
4 NU470188 นางสาวเมธิยา อุทำกา ร.ร.วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ ชีววิทยา
5 NU470228 นางสาวอัมพิกา ติ๊บกวาง ร.ร.น้ำดิบวิทยาคม ลำพูน ชีววิทยา
สำรอง สาขาวิชาชีววิทยา
ที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด สาขาวิชา
6 NU470088 นางสาวปริญญา เพชรสุภา ร.ร.สตรีศรีน่าน น่าน สำรองอันดับ 1 ชีววิทยา
7 NU470095 นางสาววนิดา สุดใจ ร.ร.สตรีศรีน่าน น่าน สำรองอันดับ 2 ชีววิทยา
8 NU470018 นางสาวชฎาพร เทพา ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย สำรองอันดับ 3 ชีววิทยา
3
สาขาวิชาฟิสิกส์   จำนวนรับเข้า 17 คน
ที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด สาขาวิชา
1 NU470042 นางสาวณิชนันท์ คำนวนสินธุ์ ร.ร.ตากพิทยาคม ตาก ฟิสิกส์
2 NU470063 นายไพรวัลย์ เกิดสวัสดิ์ ร.ร.ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร นครสรรค์ ฟิสิกส์
3 NU470069 นายเอกพงษ์ แก้วปัน ร.ร.น่านนคร น่าน ฟิสิกส์
4 NU470071 นางสาวดวงชีวัน จันเครื่อง ร.ร.น่านนคร น่าน ฟิสิกส์
5 NU470073 นายกฤษฎาพงษ์ สุตะ ร.ร.สา น่าน ฟิสิกส์
6 NU470078 นางสาวปริศนา ขันทะสีมา ร.ร.เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" น่าน ฟิสิกส์
7 NU470080 นางสาวอรทัย ใจบุญ ร.ร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร น่าน ฟิสิกส์
8 NU470094 นางสาวนิติยาภรณ์ วาฤทธิ์ ร.ร.สตรีศรีน่าน น่าน ฟิสิกส์
9 NU470100 นางสาวณัฐธนา เหลืองเจริญรัศมี ร.ร.สตรีศรีน่าน น่าน ฟิสิกส์
10 NU470102 นางสาวอัจฉริยา สมบัติปัน ร.ร.สตรีศรีน่าน น่าน ฟิสิกส์
11 NU470110 นางสาวธารทิพย์ ก้อนแก้วมูล ร.ร.นาหมื่นวิทยาคม น่าน ฟิสิกส์
12 NU470121 นางสาวพวงพยอม เทพอาจ ร.ร.ปัว น่าน ฟิสิกส์
13 NU470181 นางสาวธิดาพร สังข์ทอง ร.ร.วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ ฟิสิกส์
14 NU470187 นางสาววันวิสาข์ ศรีสงคราม ร.ร.วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ ฟิสิกส์
15 NU470196 นางสาวจีราวัจน์ แสงคำ ร.ร.ถิ่นโอภาส แพร่ ฟิสิกส์
16 NU470233 นางสาวนันทกา ปินตาอุ่น ร.ร.เวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน ฟิสิกส์
17 NU470260 นางสาวพิมลพรรณ พงษ์โสภณ ร.ร.หนองฉางวิทยา อุทัยธานี ฟิสิกส์
สำรอง สาขาวิชาฟิสิกส์
ที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด สาขาวิชา
18 NU470120 นางสาวดารากร หาญยุทธ ร.ร.ปัว น่าน สำรองอันดับ 1 ฟิสิกส์
19 NU470006 นางสาวบังอร เกตุอินทร์ ร.ร.ระหานวิทยา กำแพงเพชร สำรองอันดับ 2 ฟิสิกส์
20 NU470240 นางสาวจุฑามาศ ร้อยกรอง ร.ร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย สำรองอันดับ 3 ฟิสิกส์
21 NU470247 นายเชาว์วรรธน์ ครุฑทิน ร.ร.ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สุโขทัย สำรองอันดับ 4 ฟิสิกส์
22 NU470159 นางสาวสุทธิรักษ์ สว่างเวียง ร.ร.พิจิตรพิทยาคม พิจิตร สำรองอันดับ 5 ฟิสิกส์
23 NU470262 นายมีชัย ชาติไทยเจริญ ร.ร.นาโบสถ์พิทยาคม ตาก สำรองอันดับ 6 ฟิสิกส์
24 NU470093 นางสาวนิโลบล คำยันต์ ร.ร.สตรีศรีน่าน น่าน สำรองอันดับ 7 ฟิสิกส์
25 NU470091 นางสาวปานทิพย์ ยาอุด ร.ร.สตรีศรีน่าน น่าน สำรองอันดับ 8 ฟิสิกส์
4
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฎเชียงใหม่
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์   จำนวนรับเข้า 7 คน
ที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด สาขาวิชา
1 NU470037 นางสาวราวินี สุวรรณรงค์ ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ คอมพิวเตอร์
2 NU470044 นายไพรวรรณ์ พุ่มพวง ร.ร.วังประจบวิทยาคม ตาก คอมพิวเตอร์
3 NU470155 นายณัฐพงษ์ จันทร์มณี ร.ร.ปงพัฒนาวิทยาคม พะเยา คอมพิวเตอร์
4 NU470199 สามเณรชัยนุพล ยะแสง ร.ร.พุทธโกศัยวิทยา แพร่ คอมพิวเตอร์
5 NU470207 นายปัฐภูมิ พวงรังษี ร.ร.ลองวิทยา แพร่ คอมพิวเตอร์
6 NU470225 นายวัชรินทร์ จันทิมา ร.ร.ธีระกานท์บ้านโฮ่ง ลำพูน คอมพิวเตอร์
7 NU470226 นายกฤษฎา โฮ่งสิทธิ์ ร.ร.ธีระกานท์บ้านโฮ่ง ลำพูน คอมพิวเตอร์
สำรอง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด สาขาวิชา
8 NU470028 นางสาวสร้อยฟ้า ใจสงค์ ร.ร.แม่ตื่นวิทยาคม เชียงใหม่ สำรองอันดับ 1 คอมพิวเตอร์
9 NU470174 นางสาวสิริลักษณ์ สิงขรณ์ ร.ร.นครไทย พิษณุโลก สำรองอันดับ 2 คอมพิวเตอร์
10 NU470036 นางสาวจันทร์จิรา ตันจินะ ร.ร.หางดงรัฐราษฏ์อุปถัมภ์ เชียงใหม่ สำรองอันดับ 3 คอมพิวเตอร์
11 NU470076 นางสาวทรรศนีย์ จำปาปัน ร.ร.สา น่าน สำรองอันดับ 4 คอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฎนครสวรรค์
สาขาวิชาเคมี  จำนวนรับเข้า 5 คน
ที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด สาขาวิชา
1 NU470033 นางสาวเกศินี อินถา ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม เชียงใหม่ เคมี
2 NU470055 นางสาวอัจฉรา โชคชัยนพคุณ ร.ร.ท่าตะโกพิทยาคม นครสรรค์ เคมี
3 NU470056 นางสาวศุภลักษณ์ แป้นเพชร ร.ร.ท่าตะโกพิทยาคม นครสรรค์ เคมี
4 NU470162 นางสาวรุ่งนภา พึ่งเทศ ร.ร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร เคมี
5 NU470205 นายยุทธนา สาจวง ร.ร.ลองวิทยา แพร่ เคมี
สำรอง สาขาวิชาเคมี
ที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด สาขาวิชา
6 NU470130 นางสาวนิ่มนภา หลวงปัน ร.ร.นาน้อย น่าน สำรองอันดับ 1 เคมี
7 NU470051 นางสาวรัตนา ฟูมั่น ร.ร.บ้านตาก"ประชาพิทยาคาร" ตาก สำรองอันดับ 2 เคมี
8 NU470081 นางสาวดาวเรือง สิทธิเสน ร.ร.เมืองยมวิทยาคาร น่าน สำรองอันดับ 3 เคมี
5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม
สาขาวิชาเคมี  จำนวนรับเข้า 5 คน
ที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด สาขาวิชา
1 NU470077 นายศรายุทธ ยะอนันต์ ร.ร.เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" น่าน เคมี
2 NU470126 นางสาวบุษบา พรมลังกา ร.ร.ปัว น่าน เคมี
3 NU470127 นางสาววานิกา มามาตร ร.ร.นาน้อย น่าน เคมี
4 NU470139 นางสาวนันทร์ทิฌา ไชยวุฒิ ร.ร.ถ้ำปินวิทยาคม พะเยา เคมี
5 NU470246 นางสาวจารุวรรณ ใจพรมเมือง ร.ร.ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สุโขทัย เคมี
สำรอง สาขาวิชาเคมี
ที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด สาขาวิชา
6 NU470160 นางสาวพัชรี แตงงาม ร.ร.โพธิ์ไทรงามวิทยาคม พิจิตร สำรองอันดับ 1 เคมี
7 NU470245 นายประกอบ เจริญชัย ร.ร.ชัยมงคลพิทยา สุโขทัย สำรองอันดับ 2 เคมี
8 NU470169 นางสาวปวีณา สวัสดิ์อ่ำ ร.ร.นครบางยาง พิษณุโลก สำรองอันดับ 3 เคมี
9 NU470251 นางสาวนิตยา แก้วทอง ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์ สำรองอันดับ 4 เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฎเพชรบูรณ์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์   จำนวนรับเข้า 7 คน
ที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด สาขาวิชา
1 NU470012 นายอนุชิต โบราหา ร.ร.เชียงแสนวิทยาคม เชียงราย คอมพิวเตอร์
2 NU470054 นางสาวปิยะนุช วิไลวรรณ ร.ร.ท่าตะโกพิทยาคม นครสรรค์ คอมพิวเตอร์
3 NU470109 นายพงษ์ศักดิ์ แก้วดวง ร.ร.นาหมื่นวิทยาคม น่าน คอมพิวเตอร์
4 NU470114 นางสาวสาธิยา บุญกาวิน ร.ร.นาหมื่นวิทยาคม น่าน คอมพิวเตอร์
5 NU470115 นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่น ร.ร.นาหมื่นวิทยาคม น่าน คอมพิวเตอร์
6 NU470182 นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์ ร.ร.วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ คอมพิวเตอร์
7 NU470257 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญจันทร์ ร.ร.กาญจณาภิเษกวิทยาลั อุทัยธานี คอมพิวเตอร์
สำรอง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด สาขาวิชา
8 NU470194 นายชานนท์ คงรวยทรัพย์ ร.ร.ศรีเทพประชาสรรค์ เพชรบูรณ์ สำรองอันดับ 1 คอมพิวเตอร์
9 NU470066 นายสมเกียรติ    ตนภู ร.ร.เมืองแงง น่าน สำรองอันดับ 2 คอมพิวเตอร์
10 NU470153 นางสาวจิราพร ใจซื่อ ร.ร.ปงพัฒนาวิทยาคม พะเยา สำรองอันดับ 3 คอมพิวเตอร์
11 NU470180 นางสาวชนิดา มณีวรรณ ร.ร.ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ สำรองอันดับ 4 คอมพิวเตอร์
6
วัน เวลา และสถานที่ สอบสัมภาษณ์
วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์  2547  เวลา 09.00 - 12.00 น.
สถาบันที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา สถานที่
คณะวิทยาศาสตร์  ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์  SC1-106  ชั้น 1
มหาวิทยาลัยนเรศวร   อาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 50  พรรษา 
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่     มหาวชิราลงกรณ์  (อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์)
    สถาบันราชภัฏเชียงใหม่    
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้อง ศว.106  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม     สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องมัลติมีเดีย
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องผกากอง   อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์  
สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ สถาบันราชภัฏนครสวรรค์
7
                        ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น   ไปรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ ตามสถาบันที่ได้รับ
คัดเลือกให้เข้าศึกษา ใน วัน เวลาและสถานที่ ดังกล่าว 
ประกาศ  ณ วันที่    4    กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2547
        (รองศาสตราจารย์บุญรักษา  สุนทรธรรม)
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       ประธานคณะอนุกรรมการ  โครงการ สควค.
                 ระดับอุดมศึกษาเขตพื้นที่ 3

[1]
wanidac: