คณะวิทยาศาสตร์
 


 
 
แนะนำภาควิชา
 

คณะกรรมการดำเนินการ

1.ผศ.ดร.มาโนชญ์ สิริพิทักษ์เดช ประธานกรรมการ
2.ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ศิริไพบูลย์ กรรมการ
3.ผศ.ดร.นรินทร์ เพชร์โรจน์ กรรมการ
4.นางปณิชา เครือสา กรรมการ
5.รศ.ปราโมทย์ ประเสริฐ กรรมการ
6.ผศ.ดร.เกตุจันทร์ จำปาชัยศรี กรรมการ
7.ดร.สุจิตรา สงวนสิน กรรมการและเลขานุการ
8.นางลำใย พิสฐศาสน์ ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ดูแลความเรียบร้อยในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อนุกรรมการองค์ประกอบที่ 1,7 และ 8

1.ผศ.ดร.มาโนชญ์ สิริพิทักษ์เดช ประธานกรรมการ
2.รศ.ดร.บุญญา เพียรสวรรค์ กรรมการ
3.รศ.ดร.ปราโมทย์ มากชู กรรมการ
4.รศ.ปราโมทย์ ประเสริฐ กรรมการ
5.ผศ.ดร.เกตุจันทร์ จำปาชัยศรี กรรมการ
6.นางสาวดวงใจ จันทร์ชม กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
1.ประธานและคณะกรรมการมีหน้าที่ให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพิจารณา
   ผลการดำเนินงานในองค์ประกอบที่ 1,7 และ 8
2.เลขานุการ มีหน้าที่จัดเก็บเอกสารและจัดพิมพ์รายงานการประเมินตนเองขององค์ประกอบที่ 1,7 และ 8

อนุกรรมการองค์ประกอบที่ 2

1.ผศ.ดร.มาโนชญ์ สิริพิทักษ์เดช ประธานกรรมการ
2.รศ.วิวรรธน์ วณิชาภิชาติ กรรมการ
3.ผศ.ดร.หาญศึก ตาลศรี กรรมการ
4.ผศ.ดร.อัญชลีย์ แก้วเจริญ กรรมการ
5.ดร.อุมารินทร์ ปิ่นตบแต่ง กรรมการ
6.ดร.สุภาวรรณ จันทร์ไพแสง กรรมการ
7.ดร.เอกรัฐ ไทยเลิศ กรรมการ
8.ดร.สุภาพร สุขเสริญ กรรมการ
9.ดร.รัชฎา ภัทรนิตย์ กรรมการ
10.ดร.กัลทิมา ขำรอด กรรมการ
11.ดร.รัตนาพร วังคีรี กรรมการ
12.นางรินรดา ธรรมชัย กรรมการ
13.นางจันธิมา คำพวง กรรมการและเลขานุการ
14.นางลำใย พิสฐศาสน์ กรรมการและเลขานุการ
15.ตัวแทนนิสิตทุกชั้นปี    
  หน้าที่   
1.ประธานและคณะกรรมการมีหน้าที่ให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพิจารณาผล
   การดำเนินงานในองค์ประกอบที่ 2
2. เลขานุการมีหน้าที่จัดเก็บเอกสารและจัดพิมพ์รายงานการประเมินตนเองขององค์ประกอบที่ 2
 

อนุกรรมการองค์ประกอบที่ 4

1.ผศ.ดร.นริทร์ เพชร์โรจน์ ประธานกรรมการ
2.ศ.ดร.สมยศ พลับเที่ยง กรรมการ
3.ผศ.ดร.ระเบียน วังคีรี กรรมการ
4.ดร.เกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล กรรมการ
5.นางลำใย พิสฐศาสน์ กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
1.ประธานและคณะกรรมการมีหน้าที่ให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพิจารณา
   ผลการดำเนินงานในองค์ประกอบที่ 4
2.เลขานุการ มีหน้าที่จัดเก็บเอกสารและจัดพิมพ์รายงานการประเมินตนเองขององค์ประกอบที่ 4

อนุกรรมการองค์ประกอบที่ 3,5 และ 6

1.ดร.สุจิตรา สงวนสิน ประธานกรรมการ
2.ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ นาคนาม กรรมการ
3.ดร.ตันหยง ไกรวีระเดชาชัย กรรมการ
4.ดร.จักรกฤษณ์ สมพงษ์ กรรมการ
5.ดร.จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม กรรมการ
6.นางปณิชา เครือสา กรรมการ
7.นายจิรโรจน์ ตอสะสุกุล กรรมการ
8.นางจันธิมา คำพวง กรรมการและเลขานุการ
9.นายนิติกร บุญมี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่
1.ประธานและคณะกรรมการมีหน้าที่ให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพิจารณา
   ผลการดำเนินงานในองค์ประกอบที่ 3 , 5 และ 6
2.เลขานุการ มีหน้าที่จัดเก็บเอกสารและจัดพิมพ์รายงานการประเมินตนเองขององค์ประกอบที่ 3 , 5 และ 6

อนุกรรมการองค์ประกอบที่ 9

1.ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์ ประธานกรรมการ
2.รศ.ศรีวรรณ ฤกษ์ภูริทัติ กรรมการ
3.ผศ.ดร.อนามัย นาอุดม กรรมการ
4.ผศ.วัชราภรณ์ อ่อนเส็ง กรรมการ
5.นายสมพร กล่ำเทศ กรรมการ
6.นางสาวชมพิศ แก้วมณี กรรมการ
7.นางลำใย พิสฐศาสน์ กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
1.ประธานและคณะกรรมการมีหน้าที่ให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพิจารณา
   ผลการดำเนินงานในองค์ประกอบที่ 3 , 5 และ 6
2.เลขานุการ มีหน้าที่จัดเก็บเอกสารและจัดพิมพ์รายงานการประเมินตนเองขององค์ประกอบที่ 3 , 5 และ 6

 

Untitled Document

 


ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5596-3201 โทรสาร 0-5596-3201