October 25, 2022

Main Story

Editor’s Picks

Trending Story

อัปเดต!! กำหนดการรับสมัคร TCAS’66 TCAS รอบที่ 1

อัปเดต!! กำหนดการรับสมัคร TCAS’66 TCAS รอบที่ 1 : โครงการพิเศษการรับนิสิตด้วย Portfolio ตั้งแต่วันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครผ่านระบบเครือข่าย http://www.admission.nu.ac.th…

ปฏิทินรับเข้า 2566

มาแล้ว ปฏิทินรับเข้าระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS 66) รับสมัครผ่านระบบเครือข่าย http://www.admission.nu.ac.th   โดยภาควิชาฟิสิกส์มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้นิสิตเลือกเรียนจำนวน 4 หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ วท.บ….

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์

?ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ “รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร ทองทา” “ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ” ??   #PhysicsNU #PhysicsMornor  

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ท่านใหม่

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถกร ทองทา อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ เนื่องในโอกาสได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยนเรศวรให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์” #PhysicsNU #PhysicsMornor #SciNU #NU

ขอแสดงความยินดีกับดร.จารุ จุติมูสิก

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จารุ จุติมูสิก อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ เนื่องในโอกาสได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยนเรศวรให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

กราบขอบพระคุณทุนจากพระครูสังฆรักษ์ ดร.นิตินัย ธีรวังโส

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กราบขอบพระคุณ พระครูสังฆรักษ์ ดร.นิตินัย ธีรวังโส เจ้าอาวาสวัดป่าเมตตาวนาราม ห้วยไร่ ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย ได้มอบทุนการศึกษา 16,000 บาท…

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ท่านใหม่

ภาควิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดารัตน์ ชาติสุทธิ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็น “รองศาสตราจารย์”

หลักสูตรเทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรพหุวิทยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565