January 19, 2022

Main Story

Editor’s Picks

Trending Story

กราบขอบพระคุณทุนจากพระครูสังฆรักษ์ ดร.นิตินัย ธีรวังโส

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กราบขอบพระคุณ พระครูสังฆรักษ์ ดร.นิตินัย ธีรวังโส เจ้าอาวาสวัดป่าเมตตาวนาราม ห้วยไร่ ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย ได้มอบทุนการศึกษา 16,000 บาท…

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ท่านใหม่

ภาควิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดารัตน์ ชาติสุทธิ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็น “รองศาสตราจารย์”

หลักสูตรเทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรพหุวิทยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565

ประกาศรายชื่อแฟนพันธุ์แท้ฟิสิกส์

  แฟนพันธุ์แท้ฟิสิกส์ ประเภทการแข่งขัน การแข่งขันประเภททีม ทีมละไม่เกิน 3 คน ไม่จำกัดระดับชั้น และอายุ (ประชาชนทั่วไปสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้) วัน – เวลา การรับสมัครและการแข่งขัน การรับสมัคร…