หน้าแรก
???????????แนะนำภาควิชา
 
หลักสูตร

หน้าแรก >> แนะนำภาควิชา
     ข้อมูลภาควิชาฟิสิกส์     
     วิดีทัศน์แนะนำภาควิชา
     โครงสร้างบริหารภาควิชา
     หลักสูตร
     คณาจารย์
     เจ้าหน้าที่

 
แนะนำคณะวิทยาศาสตร์
 
:: ประวัติภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ::
 
 

   ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ถือกำเนิดมาจากภาควิชา ฟิสิกส์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก (วศ.พิษณุโลก) ตั้งขึ้น เมื่อปี 2510 และเริ่มเปิดรับนิสิตเอกฟิสิกส์ รุ่นที่ 1 (หลักสูตร กศ.บ. ฟิสิกส์) ในปี พ.ศ. 2512 มีอาจารย์รุ่นแรกประจำภาควิชา 3 ท่านคือ อ.บรรจบ สุดประเสริฐ (เกษียณแล้วปี 2538 ), อ.สุจิตต์ รักษ์เผ่า (ย้ายไปอยู่ วศ. บางเขนปี 2516) และ อ.สมนึก รมณีย์พิกุล ในปี 2513 ได้บรรจุอาจารย์ เพิ่มอีก 2 ท่าน คือ อ. วิมล จิตวัฒนาการ (ย้ายไปอยู่ วศ.ประสานมิตร ปี 2516) และ อ. อุไรวรรณ ปัณจะภาค (ย้ายไปอยู่ วศ. บางเขน ปี 2516) ในปี 2514 ได้บรรจุ อ.สังวาลย์ เพ็งพัด ในปี 2515 บรรจุ อ. ชยันต์ บุณยรักษ์ ในปี 2517 บรรจุ อ.เนาวรัตน์ ริยะมงคล.

      
   ๏ ในปี 2517 วศ.พิษณุโลกได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก(มศว.พิษณุโลก) ปี 2518 ได้บรรจุ อ. จรัญ พรมสุวรรณ และ อ.อาทิตย์ เหล่าวานิช วัฒนา ในปี 2524 ได้รับโอน อ. วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร จาก วค.อุตรดิตถ์
   ๏ ในปี 2533  มศว.พิษณุโลกได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร(29 กค. 2533) เมื่อเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวรแล้ว


   ๏ ในปี 2536 ภาควิชาฟิสิกส์ได้ย้ายสถานที่ทำงานที่อยู่เดิมเลขที่ 1 ถนนสนามบิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก มาอยู่ที่อาคารใหม่ที่ทุ่งหน้าอ้อ (คืออาคารของคณะมนุษยศาสตร์ ปัจจุบัน) และในปี 2540 ภาควิชาได้ย้ายสถานที่ใหม่อีกครั้ง มาอยู่อย่างถาวรที่ตึกภาควิชาฟิสิกส์ในปัจจุบัน เมื่องานขยายมากขึ้น ปัจจุบันฟิสิกส์มีจำนวนบุคคลากรที่เป็นอาจารย์และเจ้าหน้าที่รวมทั้งหมด44 คน

   

ปัจจุบันภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ประกอบไปด้วย 4 หลักสูตร คือ
หลักสูตรแขนงวิชาฟิสิกส์บริสุทธิ์
หลักสูตรแขนงวิชาฟิสิกส์ - พลังงาน
หลักสูตรแขนงวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรแขนงวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
 
 
:: ปรัชญา ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ::
 

" วิทยาศาสตร์สร้างปัญญา "

 
 
 
 
 
:: ปณิธาน ::
 

คณะวิทยาศาสตร์มุ่งมั่นพัฒนาบุคคลให้มีความรอบรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี
โดยเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา มีคุณธรรมและจริยธรรม
พร้อมที่จะนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติและสังคม

 
 
 
 
 
:: วิสัยทัศน์ ::
 

วิชาการดี วิจัยเด่น เน้นคุณธรรม   

 
 
 
 
 
:: พันธกิจ ::
 
 
 

ภาควิชาฟิสิกส์ มีความมุ่งมั่นที่จะค้นคว้าวิจัยสะสม องค์ความรู้เพื่อเผยแพร่และผลิตบัณฑิต
มหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความ
รู้พื้นฐานเพียงพอสามารถที่จะนำ เอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในชีวิต
ประจำวันได้อย่างเหมาะสม เป็นบัณฑิตผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถทำงาน ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข

 
 
 
 
 
 
 
:: เป้าประสงค์ ::
 
 
 
หลักสูตรแขนงวิชาฟิสิกส์บริสุทธิ์
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ แขนงวิชาฟิสิกส์บริสุทธิ์ให้สอดคล้องกับความต้องการ ของประเทศ
 2. เพื่อศึกษาและวิจัยด้านฟิสิกส์และเทคโนโลยี
 3. เพื่อให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่วงการวิทยาศาสตร์ การพลังงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและชุมชน ในเขตภาคเหนือตอนล่างและ
  ของประเทศ
หลักสูตรแขนงวิชาฟิสิกส์ - พลังงาน
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ แขนงวิชาฟิสิกส์-พลังงานให้สอดคล้องกับความต้องการ ของประเทศ
 2. เพื่อศึกษาและวิจัยด้านฟิสิกส์และเทคโนโลยีพลังงาน
 3. เพื่อให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลังงาน
 4. เพื่อเป็นแหล่งกลางความร่วมมือการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางด้านพลังงานระหว่างหน่วยงานสถาบัน
  ต่าง ๆทั้งในและต่างประเทศ
หลักสูตรแขนงวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์และ
  อิเล็กทรอนิกส์
 2. เพื่อสนองนโยบายเร่งรัดการผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. เพื่อให้บริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์แก่สังคม
หลักสูตรแขนงวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ที่มีความรู้ความสามารถพื้นฐานทางด้านวัสดุศาสตร์  อิเล็กทรอนิกส์และพลังงาน ที่สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
  ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความชำนาญในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางฟิสิกส์ประยุกต์ที่เป็นพื้นฐาน
  ในการปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเป็นพื้นฐานในในการศึกษาในระดับที่
  สูงขึ้นเพื่อให้บริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์แก่สังคม
 3. เพื่อให้บริการวิชาการด้านฟิสิกส์ประยุกต์แก่สังคม
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Commission on Higher Education
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-3501,3502 โทรสาร 0-5596-3501