- ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ถือกำเนิดมาจากภาควิชา ฟิสิกส์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก (วศ.พิษณุโลก) ตั้งขึ้น เมื่อปี 2510 และเริ่มเปิดรับนิสิตเอกฟิสิกส์ รุ่นที่ 1 (หลักสูตร กศ.บ. ฟิสิกส์) ในปี พ.ศ. 2512 มีอาจารย์รุ่นแรกประจำภาควิชา 3 ท่านคือ อ.บรรจบ สุดประเสริฐ (เกษียณแล้วปี 2538 ), อ.สุจิตต์ รักษ์เผ่า (ย้ายไปอยู่ วศ. บางเขนปี 2516) และ อ.สมนึก รมณีย์พิกุล ในปี 2513 ได้บรรจุอาจารย์ เพิ่มอีก 2 ท่าน คือ อ. วิมล จิตวัฒนาการ (ย้ายไปอยู่ วศ.ประสานมิตร ปี 2516) และ อ. อุไรวรรณ ปัณจะภาค (ย้ายไปอยู่ วศ. บางเขน ปี 2516) ในปี 2514 ได้บรรจุ อ.สังวาลย์ เพ็งพัด ในปี 2515 บรรจุ อ. ชยันต์ บุณยรักษ์ ในปี 2517 บรรจุ อ.เนาวรัตน์ ริยะมงคล.
- ในปี 2517 วศ.พิษณุโลกได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก(มศว.พิษณุโลก) ปี 2518 ได้บรรจุ อ. จรัญ พรมสุวรรณ และ อ.อาทิตย์ เหล่าวานิช วัฒนา ในปี 2524 ได้รับโอน อ. วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร จาก วค.อุตรดิตถ์
            -ในปี 2533  มศว.พิษณุโลกได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร(29 กค. 2533) เมื่อเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวรแล้ว
            -ในปี2536 ภาควิชาฟิสิกส์ได้ย้ายสถานที่ทำงานจากที่อยู่เดิมเลขที่ 1 ถนนสนามบิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก(ส่วนสนามบิน) มาอยู่ที่อาคารใหม่ทุ่งหน้าอ้อ(คืออาคารของคณะมนุษยศาสตร์ ปัจจุบัน)และในปี 2540 ภาควิชาฟิสิกส์ได้ย้ายสถานที่ทำงานใหม่อีกครั้งหนึ่งมาอยู่อย่างถาวรที่ตึกภาควิชาฟิสิกส์ในปัจจุบัน เมื่องานขยายมากขึ้นปัจจุบันปี 2548 ภาควิชาฟิสิกส์มีจำนวนบุคลากรที่เป็นอาจารย์และเจ้าที่รวมทั้งสิ้น 44 คน.
 
 
 
พ.ศ.2510 เปิดสอนรุ่นแรก (ฝากเรียนที่ วศ.บางแสน)
พ.ศ. 2512 เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ( กศ.บ. ฟิสิกส์ )
  วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก (วศ.พิษณุโลก)
พ.ศ.2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก ได้รับการยกฐานเป็นมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
  วิทยาเขตพิษณุโลก (มศว. พิษณุโลก )
พ.ศ.2523 เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ (วท.บ. ฟิสิกส์) (มศ.ว.พิษณุโลก)
พ.ศ.2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก ได้รับการสถาปนาเป็น มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.)
พ.ศ.2536 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( วท.บ. ฟิสิกส์ ) แยกเป็น 3 แขนง คือ
  - แขนงวิชาฟิสิกส์บริสุทธิ์
- แขนงวิชาฟิสิกส์-พลังงาน
- แขนงวิชาฟิสิกส์-คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
โดยเปิดรับนิสิตแขนงวิชาละ 20 คน
พ.ศ.2541-2544 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( วท.บ. ฟิสิกส์ ) แยกเป็น 2 แขนง คือ
  - แขนงวิชาฟิสิกส์บริสุทธิ์
- แขนงวิชาฟิสิกส์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
โดยเปิดรับนิสิตแขนงวิชาละ 90 คน
- ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมพลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตมหาบัณฑิตตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลังงานทดแทน (วท.ม. พลังงานทดแทน) (หลักสูตรนานาชาติ)
- ร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัย ผลิตมหาบัณฑิต
ทางการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษาเน้นฟิสิกส์)
พ.ศ.2545-2547 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( วท.บ. ฟิสิกส์ ) แยกเป็น 3 แขนง คือ
  - แขนงวิชาฟิสิกส์บริสุทธิ์
- แขนงวิชาฟิสิกส์-พลังงาน
- แขนงวิชาฟิสิกส์-คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
โดยเปิดรับนิสิตแขนงวิชาละ 60 คน
  - เปิดสอน หลักสูตรวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิค สาขา
วิชา ฟิสิกส์ประยุกต์ (วท.ม. ฟิสิกส์ประยุกต์) รับนิสิต
เข้าศึกษาปีละ 15 คน
พ.ศ. 2548 - ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตใหม่ (ยกเลิกหลักสูตร เก่าปี 2547 และจะหมดไปในปี 2550 )
  แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตร วท.บ. สาขาฟิสิกส์ รับนิสิตปีละ 60 คน
2. หลักสูตร วท.บ. สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ รับนิสิตปีละ 140 คน
 
 
 
Webmaster: chain_ckk@yahoo.com
First Launched : 5 August 2005
| Last Updated : 1 Febuary 2006
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  โทรศัพท์ 055 261000-4 ต่อ 3501 , 3502 โทรสาร 055 261000-4 ต่อ 3501