หน้าแรก
???????????แนะนำภาควิชา
 
หลักสูตร

หน้าแรก >> แนะนำภาควิชา
     ข้อมูลภาควิชาฟิสิกส์     
     วิดีทัศน์แนะนำภาควิชา
     โครงสร้างบริหารภาควิชา
     หลักสูตร
     คณาจารย์
     เจ้าหน้าที่

 
แนะนำคณะวิทยาศาสตร์
 
:: หลักสูตรของภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ::
 

ปัจจุบันภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ประกอบไปด้วย 5 หลักสูตร คือ

- หลักสูตรปริญญาตรี วท.บ.สาขาฟิสิกส์  
     
- หลักสูตรปริญญาตรี วท.บ.สาขาฟิสิกส์ประยุกต์  
     
- หลักสูตรปริญญาโท วท.ม.ฟิสิกส์  
     
- หลักสูตรปริญญาโท วท.ม.ฟิสิกส์ประยุกต์  
     
- หลักสูตรปริญญาเอก ปร.ด.ฟิสิกส์ประยุกต์  
      
 
 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Commission on Higher Education
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-3501,3502 โทรสาร 0-5596-3502