โครงการการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2555 เรื่อง "อุดมศึกษาไทย คุณภาพก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน"

ปฏิทินกำหนดการ


ศาสตราจารย์ นพ. ดร.กระแส ชนะวงศ์


ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล


รองศาสตราจารย์ ดร. พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา


ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมศิริวัฒน์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)


รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จีระเดชากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO)


รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี ผู้อำนวยการบริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ASEAN University Network (AUN)


นายพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย