หน้าแรก  |   ระบบรับสมัคร สอวน. เขตภาคเหนือตอนล่าง - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  |  

เข้าสู่ระบบ (เพื่อพิมพ์ใบสมัคร)

หมายเลขบัตรประจำตัวประชน

รหัสผ่าน


 • ประกาศรับสมัครสอบโครงการ สอวน. 2557

 • กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2557

 • ตารางวัน เวลาและสถานที่สอบโครงการ สวอน. 2557

 • คู่มือการสมัครสอบ

 • แผนที่สนามสอบ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเศวร


 • มีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบสามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทร
  055-963-144 หน่วยงานบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ


  ข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2557 1. เข้าระบบ www://www.sci.nu.ac.th/posn_nu
  2. เข้าระบบเพื่อพิมพ์ใบสมัครของตนเอง และนำมาติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความ ถูกต้องของข้อมูลผู้สมัคร
      และให้ทางโรงเรียนลงนามรับรองพร้อมประทับตรายาง
  3. พิมพ์ใบตอบรับยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
  4. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  5. ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่
         คุณอุรา วงศ์ประสงค์ชัย
         หน่วยบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
         มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 65000
         หรือทางโทรสาร 055-963144
         หรือทางอีเมล์ urav@nu.ac.th

  ภายในวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 หากพ้นกำหนดจากนี้จะถือว่าสละสิทธิ์

  *** กำหนดการเข้าค่าย 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร ***

  *** ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าค่าย 1 โครงการ สอวน. 2557 ***

  *** ใบแบบตอบรับเข้าค่าย1 สอวน. 2557 (ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร)

  *** ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าค่าย สอวน. 2557 โรงเรียนขยายผล (โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี) - คณิตศาสตร์

  *** ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าค่าย สอวน. 2557 โรงเรียนขยายผล (พิจิตรพิทยาคม) - ชีววิทยา

  *** ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าค่าย สอวน. 2557 โรงเรียนขยายผล (สุโขทัยวิทยาคม) - เคมี