หน้าแรก  |   ระบบรับสมัคร สอวน. เขตภาคเหนือตอนล่าง - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  |  

เข้าสู่ระบบ (เพื่อพิมพ์ใบสมัคร)

หมายเลขบัตรประจำตัวประชน

รหัสผ่าน


 • ประกาศรับสมัครสอบโครงการ สอวน. 2559

 • กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2559

 • ตารางวัน เวลาและสถานที่สอบโครงการ สวอน. 2559

 • คู่มือการสมัครสอบ

 • แผนที่สนามสอบ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเศวร


 • มีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบสามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทร
  055-963-144 หน่วยงานบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ  ประกาศ รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2559
  ประกาศรายชื่อเข้าผ่านค่าย 1 ปีการศึกษา 2559
  ใบแบบตอบรับค่าย 1 ปีการศึกษา 2559 (นักเรียน)

  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าค่าย 1 ประจำปี 2559
  กติกาการอยู่ค่ายร่วมกัน
  กำหนดการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2559
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2559
  ทั้งนี้ นักเรียนที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ต้องส่งเอกสารหลักฐาน ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2559 เท่านั้น (ดูจากตราไปรษณีย์) หากพ้นกำหนดจากนี้จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการดังกล่าวทุกกรณี
  สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิททยาลัยนเรศวร
  สาขาคณิตศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
  สาขาคอมพิวเตอร์
  สาขาเคมี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
  สาขาเคมี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
  สาขาชีววิทยา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
  สาขาชีววิทยา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
  สาขาดาราศาสตร์ ม.ต้น
  สาขาดาราศาสตร์ ม.ปลาย
  สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  สาขาฟิสิกส์ โรงเรียนนครสวรรค์
  ***ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการ
  ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์โควตาเข้าค่ายสาขาดาราศาสตร์ ม.ปลาย จำนวน 10 คน
  ขอให้นักเรียนส่งใบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ 22 กันยายน 2559 หากพ้นกำหนดจากนี้จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์

  รายชื่อนักเรียนโควตา 10 คน
  ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการ