หน้าแรก  |   ระบบรับสมัคร สอวน. เขตภาคเหนือตอนล่าง - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  |  

เข้าสู่ระบบ (เพื่อพิมพ์ใบสมัคร)

หมายเลขบัตรประจำตัวประชน

รหัสผ่าน


 • ประกาศรับสมัครสอบโครงการ สอวน. 2558

 • กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2558

 • ตารางวัน เวลาและสถานที่สอบโครงการ สวอน. 2558

 • คู่มือการสมัครสอบ

 • แผนที่สนามสอบ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเศวร


 • มีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบสามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทร
  055-963-144 หน่วยงานบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ สอวน. ค่าย 2 ปี 2558 สาขาฟิสิกส์, เคมี, คอมพิวเตอร์, ดาราศาสตร์ ม.ต้น และม.ปลาย
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ สอวน. ค่าย 2 ปี 2558 สาขาชีววิทยา และสาขาคณิตศาสตร์
  กำหนดการเข้าค่ายโครงการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2558 [ Update 10/03/2559]
  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการ สอวน. ค่าย 1 (เข้าค่าย 2) ปีการศึกษา 2558
  แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2558
  >>ข่าวประชาสัมพันธ์ นักเรียนที่ผ่านค่าย 2 สอวน. มีสิทธิพิเศษในการผ่านเข้ารับการสัมภาษณ์ทุน สควค.
       คุณสมบัติการรับเข้าของกลุ่มนักเรียน ม.6 (กลุ่ม 1-2 รวม 300 ทุน)

       ช่องทางที่ 1
            - กำลังศึกษา ม.6 สายวิทย์-คณิต
            - GPAX รวม มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00
            - GPAX วิทย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00
            - GPAX คณิต มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00
            - มีผลภาษาอังกฤษตามเกณฑ์เงื่อนไขทุน เสนอให้ใช้ PAT7 แทน
            - มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู (ใช้ข้อสอบของ สทศ.) เสนอให้วัดแววความเป็นครู PAT5
            คุณสมบัติครบ จึงได้รับการเข้าสอบข้อเขียนในรายวิชาเฉพาะ ถ้าผ่านจะได้เข้ารับการสัมภาษณ์

       ช่องทางที่ 2
            - กำลังศึกษา ม.6 สายวิทย์-คณิต
            - GPAX รวม มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00
            - GPAX วิทย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00
            - GPAX คณิต มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00
            - มีผลภาษาอังกฤษตามเกณฑ์เงื่อนไขทุน เสนอให้ใช้ PAT7 แทน
            - มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู (ใช้ข้อสอบของ สทศ.) เสนอให้วัดแววความเป็นครู PAT5
            คุณสมบัติครบ ไม่ต้องสอบข้อเขียนในรายวิชาเฉพาะ เข้ารับการสัมภาษณ์ได้เลย

       >>เอกสาร<<