หน้าแรก  |  

เข้าสู่ระบบ [เพื่อพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ]

หมายเลขบัตรประจำตัวประชน

รหัสผ่าน


 • ประกาศรับสมัครสอบโครงการ สอวน. ปี 2556
 • กำหนดการรับสมัครสอบโครงการ สอวน. ปี 2556
 • ใบนำส่งรายชื่อผู้สมัครสอบโครงการ สอวน. ปี 2556
 • ตัวอย่างการเขียนใบนำส่งราย
 • คู่มือการสมัครสอบ
 • ตารางวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก สวอน. ปี 2556

 • มีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบสามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทร
  055-963-144 หน่วยงานบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ

        * ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยารายชื่อนักเรียน ค่าย 3-56
        * กำหนดการโครงการ สอวน. ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 9 - 23 มีนาคม 2557