หน้าแรก  |   ระบบรับสมัคร สอวน. เขตภาคเหนือตอนล่าง - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  |  

เข้าสู่ระบบ

หมายเลขบัตรประจำตัวประชน

รหัสผ่าน


 • ประกาศรับสมัครสอบโครงการ สอวน. 2557

 • กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2557

 • ตารางวัน เวลาและสถานที่สอบโครงการ สวอน. 2557

 • คู่มือการสมัครสอบ

 • แผนที่สนามสอบ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเศวร


 • มีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบสามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทร
  055-963-144 หน่วยงานบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ

  กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน
  โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.)
  ประจำปีการศึกษา 2557

  วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ดำเนินการ
  1 - 25 กรกฎาคม 2557 เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก
  - ลงทะเบียนสมัครทางระบบออนไลน์เท่านั้น
  ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.sci.nu.ac.th/posn_nu
  1 - 28 กรกฎาคม 2557 ชำระเงินค่าธรรมเนียบสมัครสอบ ผ่านเคาร์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
  29 - 31 กรกฎาคม 2557 นักเรียนตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัครสอบ
  * กรณีนักเรียนชำระเงินแล้ว แต่สถานะยังขึ้นไม่ชำระเงิน ให้ติดต่อที่ 055-96-3144 ด่วน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

  คำแนะนำก่อนเข้าห้องสอบ

  บัตรแสดงตัวตนที่อนุญาตให้นำมาใช้ยืนยันเข้าห้องสอบ ได้แก่
  - บัตรประจำตัวประชาชน
  - บัตรประจำตัวนักเรียน (ที่มีรูปถ่าย)
  - บัตรอนุญาตขับขี่รถ

  หมายเหตุ วิชาเคมีอนุญาตให้นําเครื่องคิดเลขแบบธรรมดา ที่ไม่มีสูตรขั้นสูงและไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้ และให้เตรียมดินสอ 2B สําหรับการทำข้อสอบ

  แสดงผังที่นั่งสอบ

  ค้นหาข้อมูล

  เลือกโรงเรียนสนามสอบ

  เลือกสาขาวิชา

  คำค้น (เลขที่สมัครสอบ / ชื่อ / นามสกุล)