หน้าแรก  |   ระบบรับสมัคร สอวน. เขตภาคเหนือตอนล่าง - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  |  

เข้าสู่ระบบ (เพื่อพิมพ์ใบสมัคร)

หมายเลขบัตรประจำตัวประชน

รหัสผ่าน


 • ประกาศรับสมัครสอบโครงการ สอวน. 2560

 • กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2560

 • ตารางวัน เวลาและสถานที่สอบโครงการ สวอน. 2560

 • คู่มือการสมัครสอบ

 • แผนที่สนามสอบ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเศวร


 • มีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบสามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทร
  055-963-144 หน่วยงานบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ  ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาฯ (สอวน.) ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร
       รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ตัวแทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2559 สาขาชีววิทยา เพื่อเป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร
       รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2559 สาขาชีววิทยา

  ประกาศ ** นักเรียนที่มีความประสงค์ขอเป็นพี่ Senior เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) ค่าย 2 ปีการศึกษา 2559
               **สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและส่งมาให้คณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2560
       หนังสือขอเข้าร่วมโครงการ สอวน. พี่เลี้ยง.pdf

  ประกาศ ** ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดจัดโครงการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 12-26 มีนาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น
               หน่วยบริการวิชาการ ขอแจ้งนักเรียนทุกคนทราบว่า ในค่าย 2 นี้ จะไม่มีบริการซักผ้าให้ จึงขอให้นักเรียนเตรียมเสื้อผ้าสำหรับการอยู่ค่ายให้เพียงพอ
               ** ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ พี่ออน 055-963144

  กำหนดการค่าย 2 ปีการศึกษา 2559
  ประกาศ ให้นักเรียนที่สังกัดโรงเรียนตามจังหวัดต่อไปนี้ ดาวน์โหลดเอกสารค่าเดินทางตามจังหวัดของตนเอง โดยกรอกข้อมูลดังนี้
       - หมายเลขทะเบียนรถ
       - ลายมือชื่อผู้ปกครอง
     แล้วนำส่งเอกสารที่โต๊ะลงทะเบียนรายงานตัวในวันเปิดค่าย
       ใบรับรอง-กำแพงเพชร
       ใบรับรอง-ตาก
       ใบรับรอง-พิจิตร
       ใบรับรอง-นครสวรรค์
       ใบรับรอง-เพชรบูรณ์
       ใบรับรอง-สุโขทัย
       ใบรับรอง-อุตรดิตถ์

  ประกาศ รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2559
  ประกาศรายชื่อเข้าผ่านค่าย 1 ปีการศึกษา 2559
  ใบแบบตอบรับค่าย 1 ปีการศึกษา 2559 (นักเรียน)

  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าค่าย 1 ประจำปี 2559
  กติกาการอยู่ค่ายร่วมกัน
  กำหนดการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2559
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2559
  ทั้งนี้ นักเรียนที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ต้องส่งเอกสารหลักฐาน ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2559 เท่านั้น (ดูจากตราไปรษณีย์) หากพ้นกำหนดจากนี้จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการดังกล่าวทุกกรณี
  สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิททยาลัยนเรศวร
  สาขาคณิตศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
  สาขาคอมพิวเตอร์
  สาขาเคมี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
  สาขาเคมี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
  สาขาชีววิทยา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
  สาขาชีววิทยา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
  สาขาดาราศาสตร์ ม.ต้น
  สาขาดาราศาสตร์ ม.ปลาย
  สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  สาขาฟิสิกส์ โรงเรียนนครสวรรค์
  ***ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการ
  ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์โควตาเข้าค่ายสาขาดาราศาสตร์ ม.ปลาย จำนวน 10 คน
  ขอให้นักเรียนส่งใบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ 22 กันยายน 2559 หากพ้นกำหนดจากนี้จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์

  รายชื่อนักเรียนโควตา 10 คน
  ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการ