ขั้นตอนและวิธีการสมัครโครงการ สอวน. ปีการศึกษา 2553

                1. นักเรียนกรอกข้อมูลการสมัครด้วยตนเองทาง Internet (เท่านั้น)  โดย คลิกที่  http://www.sci.nu.ac.th/posn_nu/regist_plan.php  (สมัครได้เพียงครั้งเดียว)

                2. เมื่อนักเรียนกรอกข้อมูลตามแบบที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ระบบจะกำหนดเลขที่สมัครให้แก่ผู้สมัคร ให้จำเลขที่สมัครนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงต่อไป จากนั้นพิมพ์ใบสมัครออกมา 1 ใบ แล้วนำมาติดรูปถ่าย 1 รูป (พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย 3 รูป มาพร้อมใบสมัครและผลการเรียน) และให้ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลงชื่อรับรองใบสมัคร

                3. ในกรณีที่นักเรียนได้เคยสมัครแล้ว และต้องการแก้ไขข้อมูลหรือหากต้องการพิมพ์ใบสมัคร ให้เข้าสู่ระบบ (สำหรับผู้ร่วมโครงการ)

               4.หากไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครออกมาได้ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครเปล่าเพื่อกรอกข้อมูลด้วยตนเองhttp://www.sci.nu.ac.th/posn_nu/regist_plan.php  โดยจะต้องกรอกเลขที่สมัคร
ให้ตรงกับที่ระบบกำหนดให้

                5. นำใบสมัครที่ติดรูปถ่ายและลงชื่อผู้สมัครเรียบร้อยแล้วพร้อมเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 50 บาท/สาขาวิชา
โดยส่งธนาณัติสั่งจ่าย สั่งจ่าย 00036  เคาน์เตอร์มหาวิทยาลัยนเรศวร  ในนาม ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ   พลับเที่ยง
)
ส่ง
มายัง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ภายในวันที่ 17 สิงหาคม
2553  หมายเหตุ *

สาขาวิชา

คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ สอวน.

หมายเหตุ

คณิตศาสตร์

นักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

คอมพิวเตอร์

นักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

ชีววิทยา

เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6

 

เคมี

นักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

ฟิสิกส์

นักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

ดาราศาสตร์(ม.ต้น)

เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และเกิดตั้งแต่วันที่ 
2 มกราคม  2539 -30 ธันวาคม  25
40

กำหนดการเข้าค่าย1  (11 วัน) 15-25  ตุลาคม 2553  และ

                   เข้าค่าย2 (13 วัน) 9-21  มีนาคม 2554

จำนวน 35 คน

ดาราศาสตร์(ม.ปลาย)

คุณสมบัติ

1.  รับสมัครนักเรียนไม่เกินชั้น ม. 5 ที่เกิดตั้งแต่วันที่  30 ธันวาคม 2534-
1 มกราคม 2539  อายุไม่เกิน 19 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 31 ธันวาคม 2553

2. ให้สิทธิ์สำหรับนักเรียนค่ายดาราศาสตร์ ม.ต้น  2/2552
 เข้าค่าย โดยไม่ต้องสอบคัดเลือกจำนวน 10 คน(เรียงลำดับคัดเลือก
โดย พิจารณาจากคะแนนสอบค่าย 2/2552)

กำหนดการเข้าค่าย1  (11 วัน) 15-25  ตุลาคม 2553  และ

                   เข้าค่าย2 (13 วัน) 9-21  มีนาคม 2554

ค่ายดาราศาสตร์ ม.ต้น 2/2552จำนวน 10  คน และ

รับจากการสอบจำนวน 25คน

รวม  35 คน

ตารางวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2553

ระหว่างวันที่ 11-12  กันยายน 2553

 

วันสอบ

เวลา

ชื่อวิชา

เนื้อหาวิชาที่ใช้สอบ

11  กันยายน  2553

08.30-10.30 .

คณิตศาสตร์

เนื้อหาครอบคลุม คณิตศาสตร์ ม.ต้น และ ม. 4-5

11.30-13.30 .

ชีววิทยา

ความรู้เกี่ยวกับชีววิทยาครอบคลุมเนื้อหาถึงระดับชั้น ม.6

14.00-16.00 .

ฟิสิกส์

ครอบคลุมเนื้อหา กลศาสตร์

12 กันยายน  2553

08.30-10.30 .

เคมี

ปริมาณมวลสารสัมพันธ์  พันธะเคมี  โครงสร้างอะตอม 
และตารางธาตุ

11.30-13.30 .

คอมพิวเตอร์

-  คณิตศาสตร์ (สมการ 2 ตัวแปร ระบบจำนวนจริง  ตรรกศาสตร์       

    เซต ฟังก์ชั่น และหลักการนับเบื้องต้น)

-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ
    การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย

14.00-16.00 น.

ดาราศาสตร์

(ม.ต้น)

เนื้อหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทางดาราศาสตร์
ในระดับชั้น ม.1-2  และความรู้ทั่วไปทางด้านดาราศาสตร์

14.00-16.00 น.

ดาราศาสตร์

(ม.ปลาย)

คณิตศาสตร์ทางดาราศาสตร์ ระดับ ม. 3 และ ม.4 
และเนื้อหาฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์ เช่น แรงดึงดูด
กฎ เคปเลอร์
 และ ความรู้ทั่วไปทางดาราศาสตร์

 

สนามสอบ

 

ชื่อโรงเรียน

จังหวัด

1. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

พิษณุโลก

2. โรงเรียนวัชรวิทยา

กำแพงเพชร

3. โรงเรียนตากพิทยาคม

ตาก

4. โรงเรียนนครสวรรค์

นครสวรรค์

5.  โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

พิจิตร

6. โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

เพชรบูรณ์

7. โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

สุโขทัย

8. โรงเรียนอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

ตารางวัน เวลา และ ขั้นตอนดำเนินการ

 

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.)  
ประจำปีการศึกษา 2553

 

 

วัน  เดือน ปี

กิจกรรม

สถานที่ดำเนินการ

10 กรกฎาคม 2553-

รับสมัครนักเรียน

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

17 สิงหาคม 2553

จากโรงเรียนในจังหวัด

อ.เมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000

 

รับผิดชอบเข้าสอบ

ตรวจสอบรายละเอียดและโหลดใบสมัครได้ที่

 

คัดเลือก ค่าย 1

www.sci.nu.ac.th\posn_nu

3   กันยายน 2553

ประกาศรายชื่อ

โรงเรียน/สนามสอบ/

 

ผู้มีสิทธิ์สอบ

คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร

 

 

www.sci.nu.ac.th\posn_nu

11-12 กันยายน  2553

สอบคัดเลือก

สนามสอบของศูนย์ สอวน.

 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวรทุกจังหวัด

27  กันยายน  2553

ประกาศผลผู้ผ่านการ

โรงเรียน/สนามสอบ/

 

คัดเลือกเข้าค่าย 1

คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร

 

สาขาวิชาละ 35 คน

www.sci.nu.ac.th\posn_nu

10-25 ตุลาคม  2553

 

 

10-25 ตุลาคม  2553

ดำเนินการอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1

คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนเรศวร

15-25 ตุลาคม 2553

ค่ายดาราศาสตร์(ม.ต้น)

 

15-25 ตุลาคม 2553

ค่ายดาราศาสตร์ (ม.ปลาย)

 

 

 

 

30 พฤศจิกายน  2553

ประกาศผลผู้ผ่านการ

คณะวิทยาศาสตร์

 

คัดเลือกเข้าค่าย 2

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

สาขาวิชาละ 20 คน

www.sci.nu.ac.th\posn_nu

6-21  มีนาคม   2554

ดำเนินการอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2

คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนเรศวร

9-21  มีนาคม   2554

ค่ายดาราศาสตร์(ม.ต้น)

 

9-21 มีนาคม   2554

ค่ายดาราศาสตร์ (ม.ปลาย)

 

หมายเหตุ : นักเรียนต้องเข้าอบรมครบตามจำนวนวันที่กำหนด