Get Adobe Flash player
ทุนพสวท
-ขยายวันรับสมัครทุน พสวท. จาก 5 พ.ย. 57 เป็น 10 พ.ย. 57 ส่งเอกสารการสมัครภายในวันที่ 12 พ.ย. 57
-โดยนักเรียนต้องส่งหลักฐานการชำระเงินทาง FAX หมายเลข 055963145 หรือ E-mail kritsanaa@nu.ac.th ภายในวันที่ 12 พ.ย. 57
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
ทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ประจำปีการศึกษา 2558