Get Adobe Flash player
ทุนพสวท


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ประจำปีการศึกษา 2560