คณะวิทยาศาสตร์  

 
line
line
โทรศัพท์ : 0-5596-3111
line
 
  คณะวิทยาศาสตร์  Links
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางสอน เทอม 1 , 2 , 3
 
   
  ปัญญาลักษณ์ คล้ายทรัพย์
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัดหน่วย : หน่วยบุคคล
  สังกัด : สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์
  สังกัดงาน : งานธุรการ
   
    คณะวิทยาศาสตร์ ภาระงาน

1. ภาระหน้าที่หลัก
1.1 ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล ทำเรื่องเสนอต่อให้กับมหาวิทยาลัย
1.2 ดำเนินการทำประกาศรับสมัครบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ และรับสมัครบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
1.3 ดำเนินการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องการงานบุคคล เช่น การไปราชการ คำสั่งมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องการงานบุคคล เป็นต้น
1.4 ดูแลเกี่ยวกับร้านอาหาร ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม และร้านถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์
1.5 จัดเตรียมการประชุมคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้างานคณะวิทยาศาสตร์ในทุกวันพฤหัสบดี
1.6 จัดเตรียมการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการ และภาควิชาต่าง ๆ ในวันพฤหัสบดี สัปดาห์สุดท้ายของเดือน
1.7 จดบันทึกรายงานการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำขึ้นเว็บเพื่อเผยแพร่
1.8 ดูแลการประชุมต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับของคณะ
1.9 จัดทำวันลา และสรุปวันลาของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
1.10 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. ภาระหน้าที่รอง
2.1 ดำเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
2.2 รายงานประจำปีที่เกี่ยวข้อง
2.3 ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงานทั้งจากภายในมหาวิทยาลัย และภายนอก
2.4 อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

   
   
 
   
 
   
   
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 05596-3112 โทรสาร 05596-3113