คณะวิทยาศาสตร์  

 
line
line
ห้องทำงาน  XRD
line
โทรศัพท์ : 0-5596-3509
line
 
  คณะวิทยาศาสตร์  Links
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางสอน เทอม 1 , 2 , 3
 
   
  แสงเพชร บุญผาง
  ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
  สังกัดหน่วย : ศูนย์ปฎิบัติการวิทยาศาสตร์
  สังกัด : สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์
  สังกัดงาน : งานห้องปฎิบัติการ
   
    คณะวิทยาศาสตร์ ภาระงาน

 

1.1 ภาระหน้าที่หลัก
 รับผิดชอบ ห้องปฏิบัติการ เอ็กซ์เรย์ ดิฟแฟรกโตมิเตอร์ (X-ray Diffractometer ; XRD)  และห้องปฏิบัติการเคลือบผิวชิ้นงานระบบสูญญากาศ (Vacuum Coating)  
1.1.1 ดำเนินการศึกษาการใช้เครื่องมือ บำรุงรักษา  และพัฒนาการใช้งานอยู่ตลอดเวลา
- มีการศึกษาวิธีการใช้เครื่องมืออยู่ตลอดเวลา
- ดูแลคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผลและช่วยสอนโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการประมวลผลให้แก่นิสิต
- ประสานงานกับวิศวกรที่ชำนาญการในเครื่องมืออยู่ตลอดเวลา เมื่อเครื่องไม่สามารถทำงานเป็นปกติ
- ศึกษาเทคนิคการวิเคราะห์สารตัวอย่างด้วยเครื่องมืออยู่ตลอดเวลา
- เป็นวิทยากร ให้กับผู้เข้าชมห้องปฏิบัติการ
- ทำการบำรุงรักษาเครื่องมือขั้นต้นทุกสัปดาห์
1.1.2   ดำเนินการบริการตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือที่รับผิดชอบ
- ให้บริการตรวจวิเคราะห์สารตัวอย่าง ในการเรียนการสอนและงานวิจัย ของนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งบุคคลภายในและภาย นอกมหาวิทยาลัยนเรศวร
- ให้บริการตรวจวิเคราะห์สารตัวอย่าง ในงานวิจัย ของอาจารย์และบุคลากร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์สารตัวอย่างแก่ นิสิต และบุคลากร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร
- ดำเนินการและให้ความสะดวกในการรับบริการวิเคราะห์ตัวอย่าง เช่น แผนการขอรับวิเคราะห์ การคิดค่าบริการตรวจวิเคราะห์
- จัดทำเอกสารในการขออนุมัติใช้บริการวิเคราะห์
- จัดทำตารางการให้รับการวิเคราะห์ และเก็บข้อมูลการให้บริการตรวจวิเคราะห์
1.1.3   ดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ แผนการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ในส่วนห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ
- จัดทำแผนการบริการและการซ่อมบำรุงเครื่องมือ เช่น การตรวจความพร้อมในการทำงานของเครื่องมือทุกอาทิตย์ และมีการตรวจความพร้อมของเครื่อง ประจำปี โดยวิศวกรผู้ชำนาญการ
- จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
1.1.4   ดำเนินการจัดทำสถิติสารสนเทศของเครื่องมือที่รับผิดชอบ
- จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับตารางใช้งานของเครื่องมือ
- ทำสรุปรายงานการใช้เครื่องประจำเดือนและประจำปี
- ด้านรายรับของการให้บริการ
1.1.5   ดำเนินการสั่งซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ รวมถึงการจัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องมือ ในส่วนของห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ
- ติดต่อประสานงานกับบริษัทตัวแทนจำหน่าย เช่น สืบราคา
- จัดทำหนังสือในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และจัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องมือในส่วนของห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ เช่น การดำเนินการซื้อจัดจ้างการขออนุมัติ การจัดซื้อจัดจ้าง  ร่างรายละเอียดครุภัณฑ์ ทำหนังสือการประกวดราคา การทำการตรวจรับ  เป็นต้น
- จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายวัสดุวิทยาศาสตร์และการใช้วัสดุวิทยาศาสตร์
1.1.6 การศึกษาเครื่องมือร่วมไปถึงวิธีวิเคราะห์ที่ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
1.1.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
1.2        ภาระหน้าที่รอง
1.2.1 จัดทำเอกสารด้านประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
1.2.2 เป็นผู้ช่วยดูแล ห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron  Microscope; SEM )  
   
   
 
   
 
   
   
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 05596-3112 โทรสาร 05596-3113