คณะวิทยาศาสตร์  

 
line
line
โทรศัพท์ : 0-5596-3440
line
 
  คณะวิทยาศาสตร์  Links
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางสอน เทอม 1 , 2 , 3
 
   
  ยุทธพงษ์ อุดแน่น
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
  ตำแหน่งบริหาร : ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  สังกัด : ภาควิชาเคมี
   
    คณะวิทยาศาสตร์ งานวิจัย
 
โครงการวิจัย :

>> [2552]  การออกแบบและสร้างเครื่องตรวจวัดปริมาณโปรตีนในน้ำยางธรรมชาติด้วยวิธีวัดค่าความเข้มของการกระเจิงแสง
>> [2552]  การพัฒนาขั้วไฟฟ้าอ้างอิงแบบซิลเวอร์-ซิลเวอร์สำหรับนำมาใช้ในเคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้าในรายวิชาเคมีวิเคราะห์ 2 ตามหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร
>> [2551]  การพัฒนาวิธีการหาปริมาณเอทานอลในแอลกอฮอร์สำหรับการผลิตแก๊สโซฮอร์และสุรากลั่นโดยวิธีสเปคโตรโฟโตเมตรี
>> [2551]  การออกแบบและสร้างระบบวัดค่าความเป็นกรด - ด่าขนาดเล็กจิ๋วพกพาได้โดยอาศัยอิเล็กโทรดแบบของแข็ง
>> [2551]  การพัฒนาชุดเครื่องมือสำหรับการศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยาอิเล็กโทรไลซิส เพื่อนำไปใช้ในรายวิชาเคมีวิเคราะห์ 2 ตามหลักสูตร วิทยาศาสบัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร
>> [2550]  การศึกษาความผิดพลาดของการวิเคราะห์แบบเติมสารมาตรฐานโดยเทคนิคอะตอมมิคแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมตรี
>> [2550]  การออกแบบและสร้างเครื่องไมโครไทเทรตอัตโนมัติแบบย่อส่วนพร้อมทั้งการหาจุดยุติด้วยวิธีไฟฟ้าเคมีสำหรับการวิเคราะห์หาความแรงของกรดในน้ำผลไม้บางชนิด
>> [2550]  การวิเคราะห์องค์ประกอบสารกิ่นในเห็ดหล่มขาวด้วยแก๊สโครมาโตรกราฟีแมสสเปคโตรเมตรี
>> [2548]  การพัฒนาเครื่องตรวจวัดแบบสเปคโตรมิเตอร์อย่างง่าย และราคาถูกสำหรับระบบโฟลอินเจอชันอะนาลิซิส

 

ข้อมูลการเผยแพร่ :
- ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 3 ครั้ง แสดงข้อมูล
- ตีพิมพ์ภายในประเทศ 1 ครั้ง แสดงข้อมูล
- นำเสนอแบบ poster 3 ครั้ง แสดงข้อมูล
- นำเสนอแบบ oral 2 ครั้ง แสดงข้อมูล
line
 
    คณะวิทยาศาสตร์ ประว้ติการศึกษา
 
2546 : ปริญญาเอก :  เคมี [ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ]
line
2538 : ปริญญาโท  :  เคมี [ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ]
line
2529 : ปริญญาตรี  :  เคมี [ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ]
line
    คณะวิทยาศาสตร์ งานวิจัยที่สนใจ
 
ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าสนใจ
line
   
   
 
   
 
   
   
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 05596-3112 โทรสาร 05596-3113