ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
  ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
  ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
  ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  
  ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  
     
  ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
  ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
  ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
  ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา  
  ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
  ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
  ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
  ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
     
  ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาเคมี  
  ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
  ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
  ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  
     
  ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
  ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
  ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  
  ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  
  ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์