กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด Scanning Electron Microscope (SEM)
Specfication
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) รุ่น Leo1455VP และติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ (EDAX) เพื่อตรวจหาธาตุในตัวอย่าง

Introduction
กล้อง LEO 1455VP เป็นกล้องแบบส่องกราดที่มีแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนแบบ Thermionic Emission [Hairpin tungsten filament] ศักย์เร่งอิเล็กตรอนปรับเปลี่ยนได้ในช่วง 1-30 kV ทำงานในภาวะสุญญากาศสูงและสุญญากาศต่ำ ในช่วง 1-400 Pa เหมาะสำหรับงานทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในอดีตกล้องแบบส่องกราดจะทำงานในภาวะสุญญากาศสูง การศึกษาชิ้นงานทางชีววิทยาจึงต้องผ่านกระบวนการเตรียมชิ้นงานที่ยุ่งยากซับซ้อนเพื่อทำให้ผิวชิ้นงานคงสภาพอยู่ได้ภายใต้สุญญากาศสูง ไม่แตกหรือยุบตัว ความยุ่งยากซับซ้อนของการเตรียมชิ้นงานดังกล่าวจะลดลงไปมากหากใช้กล้องแบบส่องกราดที่สามารถทำงานในภาวะสุญญากาศต่ำ กล้อง LEO 1455VP มีความแยกชัด (resolution) ในภาวะสุญญากาศต่ำเท่ากับ 4.5 nm ชิ้นงานขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถบรรจุได้คือ 20 cm นั่นคือ ดอกกุหลาบดอกใหญ่ทั้งดอกก็สามารถใส่เข้าไปในห้องสุญญากาศของกล้องได้ ติดตั้งพร้อม secondary electron detector, backscattered electron detector และ energy-dispersive X-ray microanalyser ระบบ energy-dispersive X-ray microanalyser ที่ติดตั้งกับกล้อง ควบคุมการทำงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ LEO32 ของบริษัท ZESS ทำงานภายใต้ Microsoft Windows การใช้งานจึงง่ายมาก โดยเฉพาะการศึกษาด้วยเทคนิค X-ray mapping หรือ X-ray line scanning ก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป สามารถโอนภาพหรือสเปกตรัมเข้าสู่โปรแกรมอื่น ๆ ที่ทำงานภายใต้ Microsoft Windows ได้รวดเร็วและมีรูปแบบการนำเสนอผลงานได้หลากหลายตามความต้องการของผู้ใช้บริการ


ผู้ควบคุม
Mrs. Prakaithip Kitikhun
นักวิทยาศาสตร์

ผู้ควบคุม
Mr. Saengphet Boonpang
นักวิทยาศาสตร์
ย้อนกลับ