เครื่องมือ Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer (NMR)
Specfication
Brand/Model : Bruker /Avance 400
Specification : สามารถวิเคราะห์สารด้วยเทคนิค 1D/2D Homo- และ Heteronuclear Correlation Experiments เช่น COSY, NOESY, HETCOR, TOCSY, HMQC, HMBC, HSQC, Relaxation experiments of 1H/13C และวิเคราะห์ธาตุอื่น เช่น 19F, 15N และ31P เครื่องสามารถควบคุมอุณหภูมิขนาดที่วิเคราะห์ ได้ตั้งแต่ -200 C to +400 C ขนาดของ Probe 5 mm หมายเลขครุภัณฑ์ 6695-036-452

Introduction
Nuclear magnetic resonance spectroscopy เป็นเทคนิคที่ใช้ในการศึกษาคุณสมบัติของวัสดุในด้านต่างเช่น ด้านฟิสิกส์ เคมี และทางชีววิทยา โดยปกติแล้ว NMR เป็นเทคนิคขั้นสูงที่นำมาใช้ในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ที่นิยมใช้กันมากคือ นักเคมีจะใช้เทคนิค NMR ใช้ในการวิเคราะห์หาโมเลกุลของสารที่มีความซับซ้อนมาก


ผู้ควบคุม
Mr. Napatsadol Yimnoi
นักวิทยาศาสตร์
ย้อนกลับ