Differential Scanning Calorimeter(DSC)
Specfication
สามารถวิเคราะห์ที่อุณหภูมิ -150 C ถึง 700 C หมายเลขครุภัณฑ์ 6630-043-015

Introduction
Differential Scanning Calorimetry หรือเรียกย่อๆว่า DSC ซึ่งวัดอุณหภูมิ และheat flow จากการเปลี่ยนแปลงความร้อน(thermal transition)ของวัสดุเปรียบเทียบกับ อุณหภูมิหรือเวลา ทำ ให้ได้ข้อมูลทั้งทางด้านคุณภาพและปริมาณ(qualitative and quantitative) ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมี การเปลี่ยนแปลงนี้จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการดูดหรือคายความร้อน(endothermic or exothermic processes) หรือการเปลี่ยนแปลงความจุความร้อน(heat capacity changes) จึงนำ มาใช้เพื่อศึกษาสมบัติที่เป็น ลักษณะพิเศษของวัสดุต่างๆ ได้แก่ โพลีเมอร์ ยา อาหาร และตัวอย่างทางชีววิทยาวัสดุอินทรีย์และอนินทรีย์ สำ หรับการวิจัยและพัฒนา การควบคุมคุณภาพและการผลิตปกติแล้วการเปลี่ยนแปลง(transitions)ที่วัด ได้แก่ กลาสทรานซิชั่น (glass transition,Tg) การหลอมเหลว(melting) กระบวนการตกผลึก(crystallization process) การเกิดปฏิกรยาทางเคมีของพลาสติกเทอร์โมเซตที่เปลี่ยนจากผงหรือของเหลวไปเป็นของแข็งจากการเชื่อมโยงและสร้างพันธะใหม่ตามระยะเวลาหรืออุณหภูมิที่ เหมาะสม( curing) จลนศาสตร์ของการcure(cure kinetics) จุดonsetการออกซิเดชั่น(onsetof oxidation) และความจุความร้อน(heat capacity) เป็นต้น


ผู้ควบคุม
Mr. Napatsadol Yimnoi
นักวิทยาศาสตร์
ย้อนกลับ