Surface area and porosity analyzer ด้วยเทคนิค Gas Adsorption (BET)
Specfication
ยี่ห้อ Micromeritics รุ่น TriStar II 3020 ความสามารถในการวิเคราะห์ ดังนี้ 1. ใช้วัดรูพรุนช่วง 18 -2000 Aº ในตัวอย่างของแข็ง และใช้วิธีวัดปริมาตรของกาซที่ถูกดูดซับ 2. สามารถกำหนดให้ทำการวัดที่ความดันย่อย (P/Po) ต่างๆ กัน ระหว่าง 0.010 – 0.999 ตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์จะต้องเป็นของแข็งและสามารถแบ่งขนาดให้มีขนาด พอเหมาะกับอุปกรณ์ของเครื่องที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้ เช่น catalyst, ash, membrane เป็นต้น

Introduction
เครื่องวัดพื้นที่ผิวและความเป็นรูพรุนของตัวอย่าง Surface area and porosity analyzer (BET) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์หาค่าพื้นที่ผิว (Surface area) ของสารที่ต้องการวิเคราะห์ โดยอาศัยเทคนิคการแทนที่พื้นที่ผิว หรือรูพรุนด้วยแก๊สไนโตรเจน - 1 คิวสามารถวิเคราะห์ได้ 3 ตัวอย่าง -ส่งตัวอย่างก่อนถึงคิววิเคราะห์ 3 วันทำการ -ปริมาณตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ประมาณ 0.3-0.5 กรัม -ชนิดตัวอย่าง: ของแข็งที่แห้งมีขนาดไม่เกิน 5 มิลลิเมตร


ผู้ควบคุม
Ms. Thanita Sutthatang
นักวิทยาศาสตร์
ย้อนกลับ