เครื่องวัดปฏิกริยาบนไมโครเพลต (Microplate Reader)
Specfication
เครื่องวัดปฏิกริยาบนไมโครเพลต (Microplate Reader)

Introduction
เครื่องวัดปฏิกริยาบนไมโครเพลต (Microplate Reader)


ผู้ควบคุม
Dr. Nitra Nuengchamnong
นักวิทยาศาสตร์
ย้อนกลับ