เครื่อง X-ray Diffractometry (XRD) BRUKER, D2 Phaser
Specfication
เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (XRD)ยี่ห้อ Bruker รุ่น D2 PHASER

Introduction
XRD เป็นเทคนิคที่วิเคราะห์เอกลักษณ์ของการจัดเรียงตัวของโครงสร้างผลึก โดยใช้การคำนวณจากการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray) เทคนิคนี้สามารถตรวจหาเปอร์เซ็นต์ความเป็นผลึก และหา Unit Cell Size ของสารตัวอย่าง ตัวอย่างที่วิเคราะห์ ได้แก่ ดิน หิน ผงเคมี โลหะ เซรามิกส์ และวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น -กรุณาส่งตัวอย่างล่วงหน้า 3 วันทำการนะคะ -แจ้งยกเลิกคิวล่วงหน้า 5 วันทำการนะคะ -ส่งตัวอย่างได้สูงสุด 5 ตัวอย่างค่ะ -ปริมาณตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ 1.5-2 กรัม -ขนาดชิ้นงาน 2*2*0.3 cm3 -ช่วงมุม 2theta


ผู้ควบคุม
Ms. Thanita Sutthatang
นักวิทยาศาสตร์
ย้อนกลับ