เครื่อง High Performance Liquid Chromotography (HPLC 1100 Series)
Specfication
ระบบ การไหลของสาร ใช้ 4 ปั๊ม ที่บรรจุคอลัมน์ ควบคุมอุณหภูมิได้ ตัวตรวจวัดมี 2 ชนิด คือ DAD, RI หมายเลขครุภัณฑ์ 6695-036-462

Introduction
HPLC เป็นเทคนิคแยกสารผสมโดยใช้เครื่อสูบแรงดันสูง (high pressure pump) สูบของเหลวหรือตัวทำละลายซึ่งทำหน้าที่เป็นวัฏภาคเคลื่อนที่ (mobile Phase) พาสารตัวอย่างที่ถูกฉีดเข้าทางช่องฉีดสาร (injector) เคลื่อนที่ผ่านอนุภาคที่เป็นวัฏภาคคงที่ (stationary phase ) ซึ่งบรรจุอยู่ในคอลัมน์ (column) สารผสมเคลื่อนที่ผ่านคอลัมน์แล้วจะถูกแยกออกมาในเวลาที่ต่างกัน ผ่านเข้าสู่เครื่องตรวจวัด (detector) สัญญาณที่ตรวจวัดได้ซึ่งอยู่ในรูปสัญญาณไฟฟ้าตามเวลาและปริมาณของสารแต่ละตัวที่ตรวจวัดได้ โดยสัญญาณจะถูกส่งไปยังเครื่องบันทึกสัญญาณแสดงผลออกมาเป็นโครมาโทแกรม (chromatogram) ประกอบด้วยพีค (peaks) ของสารที่เป็นองค์ประกอบของสารผสม


ผู้ควบคุม
Ms. Siriporn Senajumnong
นักวิทยาศาสตร์
ย้อนกลับ