เครื่องมือ Gas Chromatograph Mass Spectrometer (GC-MS)
Specfication
Brand Hewlett Packard
Model 5989MS Engine
Feature
Description
injection
manual
Column
HP-5MS
Mass range
1.6-800 amu
Sensitivity
Electron Ionization (EI)
Chemical Ionization (CI)
Library
Normal Hydrocarbon
หมายเลขครุภัณฑ์ 6695-036-463

Introduction
Gas chromatography-mass spectroscopy (GC-MS) เป็นเทคนิค 2 เทคนิคที่มารวมกันซึ่งนำมาวิเคราะห์พวกสารผสมที่สามารถระเหยได้ในอุณหภูมิไม่สูงนัก โดยที่ Gas Chromatography เป็นส่วนที่แยกสารสารผสมออกจากกัน ส่วน Mass spectrometer เป็นส่วนที่การวิเคราะห์ชนิดของสารหรือองค์ประกอบของสาร เมื่อนำเทคนิค ทั้งสองมารวมกันจะสามารถนำมาวิเคราะห์สารผสม ทั้งทางปริมาณวิเคราะห์และ คุณภาพวิเคราะห์. GC-MS เป็นเทคนิคที่นำไปประยุกต์ ใช้ในด้านการแพทย์ เภสัชศาสตร์ สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงในด้านกฏหมาย.


ผู้ควบคุม
Ms. Siriporn Senajumnong
นักวิทยาศาสตร์
ย้อนกลับ