ชุดนักศึกษา คือชุดที่มีเกียรติ
      นักศึกษาไทยจะทราบหรือไม่ว่า ชุดนักศึกษาที่พวกเขากำลังสวมใส่อยู่นั้นเป็นชุดที่มีเกียรติอย่างยิ่ง แต่ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดยังคงมีนักศึกษาบางส่วนที่ยังแต่งกายผิดระเบียบ พยายามเสาะแสวงหาสารพัดวิธีที่จะสร้างลูกเล่นลงบนชุดนักศึกษาของพวกเขา จริงๆ แล้วการกระทำในลักษณะนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง
        อีกภาพหนึ่งที่ปรากฏให้เห็นประปราย คือภาพชายหนุ่มในชุดนักศึกษากำลังสูบบุหรี่อย่างสบายอารมณ์ เป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมที่พวกเขาไม่สมควรกระทำ ขณะอยู่ในชุดนิสิต
นักศึกษา เพราะดูแล้วไม่น่ามอง และไม่ได้เกิดความรู้สึกเท่ อย่างที่พวกเขาคิดกันแม้แต่น้อย
      เมื่อเร็วๆ นี้ ทางศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ดำเนินการสำรวจเรื่อง “ความคิดเห็นต่อปัญหาการแต่งกายของนิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา” โดยเก็บข้อมูลจากนิสิต
นักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนทั่วทุกภาคของประเทศ จำนวน 1,743 คน ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย.-16 ก.ค. ที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 72.6%
เห็นว่าการแต่งกายของนิสิต นักศึกษา ในปัจจุบันเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ขณะที่ร้อยละ 12.8 ไม่เห็นด้วย
 
ข้อบังคับในการแต่งการของมหาวิทยาลัยนเรศวร
      โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย   เครื่องแต่งกายนิสิต 
ภาคปกติ ขั้นปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๓๓ เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
       ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) และมาตรา ๔๙  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑๙(๓/๒๕๔๘)
เมื่อวันที่ ๓๐  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘  จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
                ข้อ ๑.  ข้อบังคับนี้เรียกว่า   “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร   ว่าด้วย   เครื่องแต่งกายนิสิต
ขั้นปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘”
                ข้อ ๒.  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
                ข้อ ๓. ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย  เครื่องแต่งกายนิสิตภาคปกติขั้นปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๓๓
หนุนรณรงค์แต่งกายชุดนศ. ฝรั่งชี้เซ็กซี่จนขัดวัฒนธรรม

     ผู้บริหาร ม.รัฐ-ม.เอกชนหนุน ศธ.-วธ.รณรงค์แต่งกายชุดนักศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ ช่วยรักษาวัฒนธรรมไทย ถูกกาลเทศะ ด้านนิสิต-นักศึกษาหลายสถาบันรับลูก เผยแต่งชุดไม่เหมาะสมขนาดฝรั่งชี้ชุด นศ.หญิงเซ็กซี่มากขัดกับวัฒนธรรมไทย ห่วงภาพลักษณ์ประเทศเสียหาย ระบุข้อดีให้เกียรติสถาบัน ป้องกันถูกข่มขืน อาจารย์จุฬาฯ ชี้นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 แต่งผิดระเบียบมากที่สุด
     จากกรณีกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกันจัดโครงการรณรงค์เรื่องการแต่งกายของนิสิตนักศึกษา โดยทำเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้นิสิตนักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและการแต่งกายด้วยชุดลำลองภายในมหาวิทยาลัย โดยจะเชิญรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน 30 แห่งมาหารือในวันที่ 25 มิถุนายนนี้นั้น
     นายเอกชาต สมพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ก่อนหน้านี้มีโอกาสพูดคุยกับ รมช.ศึกษาธิการ รมช.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ จะร่วมมือกันระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อรณรงค์การแต่งกายชุดนิสิตนักศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบ ซึ่งเห็นด้วยกับเรื่องนี้ ถ้ากระทรวงศึกษาธิการเชิญจะไปร่วมประชุมด้วยเพราะการแต่งกายที่ถูกต้อง เหมาะสม มีความสำคัญกับวัฒนธรรมของสังคมไทย

วัฒนธรรม ไม่ปลื้มชุดนศ.หญิง-ชาย จี้มหาวิทยาลัยเข้มงวด
  
      เมื่อวานนี้นี้ (4 ธ.ค.) คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวถึงการแต่งกายของนิสิตนักศึกษาหญิงในปัจจุบัน ว่า นักศึกษาหญิงในหลายมหาวิทยาลัยใส่เสื้อในลักษณะรัดรูป แขนกุด กระโปรงต่ำกว่าเอว และสั้น จนกลายเป็นแฟชั่น
เห็นแล้วไม่สบายใจ เป็นห่วง เพราะการที่แต่งกายไม่เหมาะสมจะตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัว นำไปสู่การเกิดอาชญากรรมทางเพศได้
      นอกจากนี้ ยังพบนักศึกษาชายแต่งกายสวมกางเกงปล่อยต่ำกว่าเอว ดูไม่สุภาพ นักศึกษาจะมาอ้างสิทธิส่วนบุคลไม่ได้ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ควรจะทบทวนเรื่องการแต่งกายของนิสิตนักศึกษาอย่างเข้มงวด
      คุณหญิงไขศรี ยังกล่าวว่า จะให้มหาวิทยาลัยนเรศวรนำร่องการแต่งกายนักศึกษาหญิง ในปีการศึกษา 2550 สำหรับการแต่งกายของนักเรียนมัธยมศึกษาพบว่า ปฏิบัติตามกฎระเบียบอยู่ เพราะครูเข้ม
      เรื่องเสื้อติ้วกลับมาเป็นเรื่องฮือฮาอีกครั้งหนึ่งเมื่อดร.จิตรา ดุษฎีเมธา ประธานโครงการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ออกมาระบุว่าการที่เด็กวัยรุ่นนิยมใส่เสื้อผ้ารัดรูป เป็นการสร้างภาพเพื่อให้ตัวเองดูเซ็กซี่ สวย เป็นที่ดึงดูดของเพศตรงข้าม เพื่อให้ตัวเองเป็นที่น่าสนใจมากขึ้น อาจจะนำไปสู่การได้โอกาสความก้าวหน้าในชีวิต โดยเด็กและเยาวชนสมัยนี้อยากเข้าสู่วงการบันเทิง เดินแบบ นักแสดง นักร้อง พรีเซ็นเตอร์โฆษณาต่างๆ
ข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

      มหาวิทยาลัยนเรศวร เดิมคือวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก เป็นวิทยาเขตหนึ่งของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 พร้อมกับการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาการศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) 5 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในปีพ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ ดังนั้นวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลกจึงเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก ต่อมาได้เปิดหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2522
สาขาวิชาฟิสิกส์ ในปี พ.ศ. 2523 สาขาวิชาชีววิทยา ในปี พ.ศ. 2524 และ สาขาวิชาเคมี ในปี พ.ศ. 2530