ผลงานการพัฒนาเว็บไซต์หัวข้อ "พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ"
เป็นชิ้นงานในการประกวดพัฒนาเว็บไซต์ในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนับสนุนขนาดหน้าจอ 1024 x 768 pixels , Txet Size Medium